Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.17

KILKA UWAG NA TEMAT ZNACZENIA POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Marcin Konrad JURGILEWICZ, Oktawia JURGILEWICZ, Michał URA

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.17

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy pojęcia „administracja publiczna” jako przykład terminu stosowanego stosunkowo często nie tylko na gruncie normatywnym, ale także w piśmiennictwie naukowym. Znaczenie administracji publicznej nie ma charakteru jednoznacznego, mimo że w sposób intuicyjny można wytłumaczyć, co rozumie się pod tre-ścią tego terminu. Niemniej jednak z naukowego punktu widzenia problem ten jest zdecy-dowanie złożony, czego przykładem jest mnogość określeń oraz definicji administracji pu-blicznej występujących w literaturze naukowej zwłaszcza z zakresu prawa administracyjne-go. Stanowi to dowód na potrzebę ukazania tego zagadnienia w sposób kompleksowy.
Artykuł obejmuje zatem przegląd różnych definicji administracji publicznej, które funk-cjonują na gruncie doktryny prawa administracyjnego, wskazuje na umiejscowienie tego pojęcia w najważniejszych aktach normatywnych, w tym przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., jak również ukazuje jego funkcje oraz konotacje z innymi pojęciami mającymi szczególne znaczenie dla prawa. Ostatnie ze wska-zanych zagadnień odnosi się do relacji zachodzącej pomiędzy pojęciem administracji pu-blicznej oraz interesem publicznym (czyli dobrem wspólnym, dobrem ogółu).
W demokratycznym państwie prawa granicą aktywności władzy administracyjnej jest nie tylko prawo przedmiotowe określające w szczególności zakres zadań oraz organizację ich wy-konywania, ale też konstytucyjnie określone i chronione na drodze sądowej prawa i wolności obywatela, czyli inaczej tzw. dobro administrowanych. W tym zatem aspekcie istotne jest też ukazanie pojęcia administracji publicznej, zwłaszcza że termin ten przechodzi stopniową ewo-lucję.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

Podsumowanie

TYTUŁ:
KILKA UWAG NA TEMAT ZNACZENIA POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

AUTORZY:
Marcin Konrad JURGILEWICZ (1)
Oktawia JURGILEWICZ (2)
Michał URA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
(2) Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska,
(3) Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
administracja publiczna, interes publiczny, dobro wspólne.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/112

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.17

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności