Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (2/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.16

MOTYWACJA A KREATYWNOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH W HOTELARSTWIE – ANALIZA STUDIUM PRZYPADKU WYBRANEGO HOTELU Z TRÓJMIASTA

Aleksandra GROBELNA, Arkadiusz MAZURKIEWICZ

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.16

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy motywacją a kreatywno-ścią zasobów ludzkich na przykładzie pracowników wybranego hotelu w Trójmieście. Pro-blemem badawczym była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i znaczenie motywacji w inspirowaniu zasobów ludzkich do kreatywnego wysiłku. Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu, w tym opracowań i raportów z badań przeprowadzonych w omawianej problematyce oraz badania empiryczne przeprowadzone metodą ankiety wśród pracowników trójmiejskiego hotelu. Rezultaty badań wpisują się w problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w kontekście motywacyjnych uwarunkowań dla kreatywności zasobów ludzkich w organizacji, i dowiodły między innymi szczególnego znaczenia motywatorów wewnętrznych, takich jak interesująca praca i poczu-cie zaangażowania w pracę, jako istotnych czynników wzmacniających kreatywność bada-nych; podczas gdy poczucie stabilności zatrudnienia i taktowne dyscyplinowanie to moty-watory zewnętrzne, które istotnie osłabiały kreatywność respondentów. Badania miały cha-rakter studium przypadku, stąd ich wyników nie należy uogólniać. Można je potraktować jako pilotaż testujący założenia i narzędzie badawcze. Mimo to wyniki niniejszych badań z pewnością dostarczają istotnych informacji, stanowiących zarówno podstawę do meryto-rycznej dyskusji, jak i kontekst dla szerszego zakresu badań. W artykule sformułowano tak-że wskazówki dla kadry menedżerskiej, zwłaszcza w kontekście procesu wzbogacania pra-cy, mając na względzie zarówno wzmocnienie zainteresowania pracą, jak i zaangażowania pracowników; oba te aspekty istotnie wspierały bowiem kreatywność badanych pracowni-ków. Jednakże we wskazaniach respondentów znalazły się one poza wiodącymi motywato-rami do aktualnej pracy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Amabile T.M., Conti R., Coon H., J. Lazenby, Herron M., Assessing the work environment for creativity, „The Academy of Management Journal” 39/5 (1996), s. 1154–1184.
[2] Amabile T.M., How to Kill Creativity, „Harvard Business Review” 1998/76, s. 77–87.
[3] Amabile T.M., Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love And Loving What You Do, „California Management Review” 40/1 (1997), s. 39–58.
[4] Ambrose M.L., Kulik C.T., Old Friends, New Faces: Motivation Research in the 1990s, „Journal of Management” 25/3 (1999), s. 231–292.
[5] Armstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kogan Page Ltd., wydanie polskie pod red. A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
[6] Bubrowiecki A., Popraw swoją kreatywność, Muza S.A., Warszawa 2008.
[7] Çekmecelioğlu H.G., Günsel A., Promoting Creativity Among Employees Of Mature Indus-tries: The Effects Of Autonomy And Role Stress On Creative Behaviors And Job Performance, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2011/24, s. 889–895.
[8] Charles, K.R., Marshall, L.H., Motivational preferences of Caribbean hotel workers: an ex-ploratory study, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 4/3 (1992), s. 25–29.
[9] Gagne M., Deci E.L., Self-determination theory and work motivation, „Journal of Organiza-tional Behavior” 2005/26, s. 331–362.
[10] Ghafoor A., Qureshi T.M., Azeemi H.R., Hijazi, S.T., Mediating role of creative self- efficacy, „African Journal of Business Management” 5/27 (2011), s. 11093–11103.
[11] Green A., Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004.
[12] Hackman J.R., Oldham G.R., Development of The Job Diagnostic Survey, „Journal of Applied Psychology” 60/2 (1975), s.159–170.
[13] Hon A.H.Y., Chan W.W.H., Lu L., Overcoming work – related stress and promoting employ-ee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor, „International Jour-nal of Hospitality Management” 2013/33, s. 416–424.
[14] Hon A.H.Y., When competency-based pay relates to creative performance: The moderating role of employee psychological need, „International Journal of Hospitality Management” 31/1 (2012), s. 130–138.
[15] Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
[16] Kamińska B., Warzyński M., Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowni-ków, Wydawnictwo SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011.
[17] KimT.-Y., Hon A.H.Y., Crant J.M., Proactive Personality, Employee Creativity, and Newcomer Outcomes: A Longitudinal Study, „Journal of Business and Psychology” 2009/24, s. 93–103.
[18] Kovach K.A., What motivates employees? Workers and Supervisors Give Different Answers, „Business Horizons” 30/5 (1987), s. 58–65.
[19] Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.
[20] Lee-Ross D., The reliability and rationale of Hackman and Oldham’s Job Diagnostic Survey and Job Characteristics Model among seasonal hotel workers, „International Journal of Hos-pitality Management” 17/4 (1998), s. 391–406.
[21] Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
[22] Lundberg Ch., Gudmundson A., Andersson T.D., Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism, „Tourism Man-agement” 30/6 (2009), s. 890–899.
[23] Martin W.B., Zarządzanie jakością obsługi w hotelach i restauracjach, Oficyna Ekonomicz-na, Kraków 2006.
[24] Niermeyer R., Motywacja. Jak zachęcić pracowników, aby dali z siebie wszystko?, CH Beck, Warszawa 2009.
[25] Oldham G.R., Cummings A., Employee Creativity: Personal and Contextual Factors at Work, „The Academy of Management Journal” 39/3 (1996), s. 607–634.
[26] Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, CH Beck, Warszawa 2001.
[27] Podmoroff D., 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Wol-ters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Motywacja a kreatywność zasobów ludzkich… 41
[28] Psychologia Społeczna, Encyklopedia Blackwella, red. A.S.R. Manstead, M. Hewstone, Blackwell Publishers Ltd.,wydanie polskie pod red. J. Czapińskiego, Jacek Santorski & Co., Warszawa 2001.
[29] Raub S., Does Bureaucracy kill individual initiative? The impact of structure on organiza-tional citizenship behavior in the hospitality industry, „International Journal of Hospitality Mangement” 27/2 (2008), s. 179–186.
[30] Reiter-Palmon R., Illies J.J., Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective, „The Leadership Quarterly” 2004/15, s. 55–77.
[31] Shalley Ch.E., Gilson L.L., What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity, „The Leadership Quarterly”, 15/1 (2004), s. 33–53.
[32] Shalley Ch.E., Zhou J., Oldham G.R., The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here?, „Journal of Management” 30/6 (2004), s. 933–958.
[33] Simons T., Motivation research in hospitality between 1990 and 2001: a prescriptive review of the literature, [w:] Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospital-ity industry, red. S. Kusluvan, Nova Publishers, NY 2003.
[34] Simons T., Enz C.A., Motivating hotel employees, „Cornell Hotel and Restaurant Administra-tion Quarterly” 36/1 (1995), s. 20–27.
[35] Siu V., Tsang N., Wong S., What motivates Hong Kong Hotel employees?, „Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly” 38/5 (1997), s. 44–49.
[36] Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Wolters Klu-wer Polska, Warszawa 2010.
[37] Wang C.-J., Tsai H.-T., Tsai M.-T., Linking transformational leadership and employee crea-tivity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity, „Tourism Management” 2014/40, s. 79–89.
[38] Wieke T., Kreatywność i Ty. Droga do pomysłowości w pracy, Helion, Gliwice 2007.
[39] Wong S., Pang L., Motivators to creativity in the hotel industry – perspectives of managers and supervisors, „Tourism Management” 24/5 (2003), s. 551–559.
[40] Wong S.C.-K., Ladkin A. Exploring the relationship between employee creativity and job related motivators in The Hong Kong hotel industry, „International Journal of Hospitality Management” 27/3 (2008), s. 426–437.
[41] Zhou J., George J.M., When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the Expres-sion of Voice, „Academy of Management Journal” 44/4 (2001), s. 682–696.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOTYWACJA A KREATYWNOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH W HOTELARSTWIE – ANALIZA STUDIUM PRZYPADKU WYBRANEGO HOTELU Z TRÓJMIASTA

AUTORZY:
Aleksandra GROBELNA (1)
Arkadiusz MAZURKIEWICZ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Akademia Morska w Gdyni
(2) Akademia Morska w Gdyni

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (2/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
hotelarstwo, motywacja, kreatywność, pracownicy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/111

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.16

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.16

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności