Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
21 (1/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.12

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PODATNIK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Bożena Sowa

DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.12

Streszczenie

Podatek - swej naturze złożony - posiada istotę nie tylko finansową, ekonomiczną, ale również prawną, polityczną i społeczną. Finansowe znaczenie polega na tym, że państwo przez podatki osiąga dochody i zaspokaja popyt na pieniądz. Ekonomiczne zaś dotyczy zmiany sytuacji majątkowej podatników, a to wiąże się z ich zachowaniem na rynku oraz podejmowaniem decyzji gospodarczych, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym.
Podatek od towarów i usług (VAT), jako jeden z zasadniczych podatków pośrednich; został wprowadzony w Polsce mocą ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. Jednakże konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT).
Przedsiębiorcy - jako podatnicy - ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie skutków ekonomicznych i prawnych swoich decyzji. Optymalnie wybrana forma opodatkowania wpływa na kondycję ekonomiczno - finansową przedsiębiorstwa. Wybór formy opodatko-wania dla małej firmy może mieć kluczowe znaczenie; źle dobrana forma opodatkowania działalności gospodarczej spowoduje większe ciężary podatkowe, przez co może nawet do-prowadzić do upadku.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przedsiębiorstwa jako podatnika podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem skutków podatkowych wynikających z zakupu dóbr i usług opodatkowanych podatkiem VAT w kontekście podatku dochodowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r. nr 1401/PV-I/4407/14-4/07/Kr,
[2] Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010,
[3] Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno –Finansowych Nr 7 z 2011r.,
[4] Kostrzewski P., Podatek VAT naliczony a koszty uzyskania przychodów, http:/ www. podatki.biz,/ (stan na dzień 12 listopada 2013 r.),
[5] Kubacki R., Leksykon 2011 Podatek dochodowy od osób fizycznych, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2010 r.,
[6] Mały podatnik 2011, Poradnik VAT, Nr 21 z 2010 r.,
[7] Milewski M., Kwestia rejestracji jako podatnik VAT, http://artelis.pl/artykuly/ (stan na dzień 12 listopada 2013 r.),
[8] Nieodpłatna dostawa towarów, Poradnik VAT, Gofin Nr 22 z 2010 r.,
[9] Odliczanie częściowe i korekta VAT, Poradnik VAT nr 1 z 2011 r.,
[10] Opodatkowanie zaliczek, Firma i Podatki, Nr 4 z 2007 r.,
[11] Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, pismo z dnia 12 kwietnia 2007 r., 1471/DPR2/423-4/07/AB,
[12] Podatki obciążające przedsiębiorczość i ich wpływ na wynik finansowy, praca zbior. pod red. S. Makarskiego, Wyd. UR, Rzeszów 2007,
[13] Powstanie przychodu z działalności gospodarczej, Postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzę-du Skarbowego w Gdańsku z dnia 18 maja 2007 r. DF/415-47142/07/FD,
[14] Przychody i dochód w działalności gospodarczej, http:/www. doradztwo. final. net. pl/ (stan na dzień 12 listopada 2013 r.),
[15] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporzą-dzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie po-datku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r., Nr 136, poz. 800),
[16] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.),
[17] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.),
[18] Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.),
[19] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
[20] Ustawa z dnia 11 marca 200 4 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),
[21] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.),
[22] Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476),
[23] Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 31 z 2010 r.,
[24] Węgielska A., Wszystko o zwrotach w podatku VAT, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Doda-tek do Poradnika VAT Nr 14 z 2010 r.,
[25] Wyrok NSA z 30 kwietnia 1999 r. (I SA/Lu 233/98),
[26] Wyrok z dnia 27 maja 1997 r. (SA/Rz 81/96),
[27] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2004 r. (sygn. akt FSK 620/04),
[28] Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2006 r., I SA/Ol 445/05/5,
[29] Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 lipca 2006 r. (sygn. akt 157/06),
[30] VAT w działalności gospodarczej, praca zbior. pod red. I. Olchowicz, Difin S.A., Warszawa 2010,
[31] J. Zubrzycki, Leksykon VAT, Oficyna wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PODATNIK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

AUTORZY:
Bożena Sowa

AFILIACJE AUTORÓW:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

WYDAWNICTWO:
Modern Management Review
21 (1/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
przedsiębiorstwo, podatek, podatek od towarów i usług (VAT), pod-stawa opodatkowania, skutki podatkowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/107

DOI:
10.7862/rz.2014.mmr.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.12

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności