Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Elektrotechnika

Elektrotechnika
33 (1/2013), DOI: 10.7862/re.2013.25

Wybrane zagadnienia w modelowaniu zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych dla uszynień grupowych w układzie otwartym

Zofia Wróbel

DOI: 10.7862/re.2013.25

Streszczenie

In the paper I spoke components of the model describing the accepted to the analysis system of the traction wires net with the group connection to the rail in an open system at an extortion current 8/20 µs and voltage's 1.2/50 µs. To the analysis, one section of the group connection to the rail containing 54 fragments was taken into account.  For this purpose models of particular elements in the lay-out were worked out: contact line, rail return, tower, insulator, surge. I represented possibilities of the simulation at the utilization of the programme LTspice and I based the necessity of the treat of the problem of the lightning protection efficiency of railways devices. Analysed possibilities of the programme have the cognitive character and will be put-upon to  further analysis and estimations of the threat of feeding parley of the rts devices caused by surges of the atmospherical origin. The results of the presented analysis that a credible simulation of the overvoltage protection can be used to choose adequate models of elements and a correct parameters estimation of the measurement and analysis.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bajorek J., Knott M., Wyderka S.: Efficiency of ZnO arrester models simulation of lightning overvoltages. 21st ICLP, BERLIN, Germany 1992, Pap. No. 5.07.
 2. Białoń A., Kaźmierczak A., Zając W.: Opracowanie dopuszczalnych parametrów za-kłóceń dla urządzeń srk, łączności i pojazdów trakcyjnych. Sprawozdanie końcowe. Praca 6915/23, CNTK, Warszawa 1999.
 3. Budowa i poligonowe badania prototypowego systemu ochrony przed przepięciami z ogranicznikami warystorowymi. Etap 1. Zbadanie i określenie na drodze pomiarowej tłumienności przez sieć trakcyjną przepięć w funkcji drogi”. Praca nr 3889/10. Insty-tut Kolejnictwa Zakład Sterowania Ruchem Kolejowym i Teleinformatyki. Warsza-wa, listopad 2011r. ©.
 4. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Zakład Sterowania Ruchem i Telein-formatyki - Doświadczalne badanie systemu uszynień grupowych ze zmodyfikowaną długością ciągłości elektrycznej (zbliżoną do długości szlaków tj.: 8-12 km), Etap1 Badania symulacyjne wyłączalności zwarć izolacji głównej sieci trakcyjnej z ukła-dem połączeń uszynień grupowych ze zmodyfikowaną długością sekcji. Zadanie nr 3568/10, Warszawa grudzień 2008©.
 5. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Zakład Sterowania Ruchem i Telein-formatyki: - Doświadczalne badanie systemu uszynień grupowych ze zmodyfikowa-ną długością ciągłości elektrycznej (zbliżoną do długości szlaków tj.: 8-12 km) Etap 2 Sprawozdanie z badań wyłączalności zwarć izolacji głównej sieci trakcyjnej do uszynienia grupowego ze zmodyfikowaną długością sekcji. Praca nr 3568/10, War-szawa grudzień 2009 ©.
 6. FFTSES User’s Manual: Fast Fourier Transforms, Safe Engineering Services & Technologies Ltd, Montreal, Canada, 1997.
 7. Głowacki K., Onderka E.: Sieci trakcyjne. EMTRAK s.c. 2002.
 8. Mazloom Z., Theethayi N., Thottappillil R.: A metod for interfacing lumped-circuit models and trasmission-line system models with application to railways. IEEE Tran-saction on Electromagnetic Compatibility, Vol. 51, No 3. August 2009.
 9. Paul C. R.: Introduction to Electromagnetic Compatibility. John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneo-usly in Canada, 2006.
 10. PN-EN 50121-4: 2008; Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetycz-na. część 4. Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunika-cji. 
 11. PN-EN 61000-4-5: 2010; Kompatybilność elektromagnetyczna. (EMC).- Część 4-5: Metody badań i pomiarów-Badanie odporności na udary.
 12. PN-EN 62305-1:2006 (U): Ochrona odgromowa – część 1. Wymagania ogólne. 
 13. PN-EN 62305-2:2006/AC: 2007(U): Ochrona odgromowa – część 2. Zarządzanie ry-zykiem.
 14. PN-EN 62305-4:2006 (U); Ochrona odgromowa – część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
 15. Poligonowe badania ochrony przeciwprzepięciowej z ogranicznikami warystorowy-mi. Część I.  Sprawozdanie z pomiarów przeprowadzonych w warunkach poligono-wych. Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny. Białystok, listopad 2010 ©.
 16. Sowa A.: Ochrona odgromowa urządzeń oraz systemów elektronicznych przed nara-żeniami piorunowymi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2011.
 17. Szeląg A.: Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji. Prace Naukowe, Elektry-ka z. 123, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 18. Wróbel Z., Ziemba R.: Zastosowanie wybranych programów komputerowych w ana-lizie zagrożeń przepięciowych urządzeń sterownia ruchem kolejowym cz. 1, 2. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, II Szkoła Kompatybilno-ści Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, 2006
 19. Wróbel Z.: Computer modelling of lightning discharge threat to railway installation. Modern Electric Traction. Power Supply. Edited by Krzysztof Karwowski, Adam Szelag, Gdansk Uniwersity of Technology, Faculty of Electrical and Control Engine-ering. Gdańsk 2009.
 20. Wróbel Z.: Possibility of the modelling of combination waves generators. Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, R. 86 NR 9/2010.
 21. Wróbel Z.: Modelowanie wybranych elementów ochrony przepięciowej sieci trak-cyjnych w analizie  zagrożeń udarowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, VII Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, październik 2012.
 22. Wróbel Z.: The railway devices modelling for the purpose of the lightning discharge analysis. Przegląd Elektrotechniczny,(vol 2013, No 3a), PL ISSN 0033-2097, R. 89 NR 3a/2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wybrane zagadnienia w modelowaniu zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych dla uszynień grupowych w układzie otwartym

AUTORZY:
Zofia Wróbel

AFILIACJE AUTORÓW:
PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie

WYDAWNICTWO:
Elektrotechnika
33 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
Lightning protection, catenary, group connection to the rail system, numerical modelling, simu-lations

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/29

DOI:
10.7862/re.2013.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/re.2013.25

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-11-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności