Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
27 (1/2020), DOI: 10.7862/rz.2020.hss.10

Economic activity of residents in border districts of Poland: A study of non-agricultural business enterprises

Dariusz ZAJĄC, Magdalena D. SURAJ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2020.hss.10

Abstract

This article aims to evaluate the economic activity of residents living in Polish border districts. Economic activity is measured via non-agricultural business activity development, with particular focus on financial support received from the European Union (EU). The spatial scope of the research covers Polish border districts, and the temporal scope includes the years 2004-2017 and 2007-2013. Empirical data were obtained from the Local Data Bank of the Main Statistical Office in Warsaw. We conducted comparative analyses, using dynamics indicator and coefficients of variation. Results of our analyses suggest that the level and dynamics of non-agricultural business activity development after Poland’s integration with EU are similar in the border districts as compared with all Polish districts. The most dynamic development was observed in the western border districts, whereas the least dynamic growth and the lowest level is observed along the eastern border. Residents of the border districts are less active in raising EU funds to develop non-agricultural businesses in comparison with Polish districts as a whole.

Full text (pdf)

References

Adamowicz, M. (2008). Konkurencyjność jednostek terytorialnych w skali lokalnej. „Roczniki Naukowe SERiA”. T. X. Zeszyt 2.

Anderson, J., O’Dowd, L. (1999). Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings. “Changing Significance. Regional Studies” Vol. 33, No. 7. DOI: 10.1080/00343409950078648

Bański, J. (2016). Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wy-zwania. „Studia KPZK PAN” nr 167.

Cassi, L., Plunket, A. (2014). Proximity, network formation and inventive performance: in search of the proximity paradox. “The Annals of Regional Science” Vol. 53, Issue 2. DOI: 10.1007/s00168-014-0612-6.

Davids, M., Frenken, K. (2018). Proximity, knowledge base and the innovation process: towards an integrated framework. “Regional Studies” Vol. 52, Issue 1. DOI: 10.1080/00343404.2017.1287349.

Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Feher, A., Goşa, V., Hurmuzache, T., Raicov, M. (2014). The Development of Rural Entre-preneurship in Romania. “Review on Agriculture and Rural Development” Vol. 3 (1).

Gąsiorowska-Mącznik, E. (2017). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 52(4/2017). DOI: 10.15584/nsawg.2017.4.28.

Gilowska, Z., Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (1999). Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Warszawa: Municipiun S.A.

Głąbicka, K., Grewiński, M. (2005). Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Gruszecki, T. (1994). Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo „Ce-dor”.

Haggblade, S., Hazell, P., Reardon, T. (2010). The Rural Non-farm Economy: Prospects for Growth and Poverty Reduction. “World Development” Vol. 38, No. 10. DOI: 10.1016/j.worlddev.2009.06.008.

Honjo, Y., Harada, N. (2006). SME Policy, Financial Structure and Firm Growth: Evi-dence from Japan. “Small Business Economics” Vol. 27, Issue 4–5. DOI: 10.1007/s11187-005-6703-0.

Jespersen, K., Rigamonti, D., Jensen, M., Bysted, R. (2018). Analysis of SMEs partner proximity preferences for process innovation. “Small Business Economics” Vol. 51, Issue 4. DOI: 10.1007/s11187-017-9969-0.

Kisiel, R., Jarzębowicz, N. (2017) Non-Agricultural Business Activity in the Olecko Dis-trict. “J. Agribus. Rural Dev.” No. 4(46). DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00374.

Kłodziński, M. (2016). Bariery rozwoju obszarów wiejskich  ze szczególnym uwzględ-nieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości. „Studia KPZK PAN” nr 167.

Kopaczewska, K. (2008). Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. War-szawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Martinez, O.J. (1999). The Dynamics of Border Interaction. New Approaches to Border Analysis [In:] Schofield, C.H., ed., Global Boundaries. „World Boundaries” Vol. 1. London–New York: Routledge.

Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2016). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obsza-rach wiejskich w Polsce. „Roczniki Naukowe SERiA”. T. XVIII. Zeszyt 1.

Miszczuk, A. (2013). Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum.

Musiał, W. (2009). Demograficzne i społeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych. „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” nr 8(2).

Musiał, W., Barczyk, J., Zukovskis, J. (2018). Bariery i szanse rozwoju drobnej przed-siębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce i na Litwie w ocenach ekonomistów. „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej” nr 22.

Sawicka, J. (2000). Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Warszawa: SGGW.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Siekierski, J. (2008). Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów. „Roczniki Naukowe SERiA”. T. X. Zeszyt 2.

Toepel, K. (1997). Zusammenwirken von nationaler und europäischer Regionalpolitik in den neuen Bundesländern. Frankfurt am Main.

Turok I. (2010). Cities, Regions and Competitiveness. “Journal of Regional Studies” Vol. 38, 2004. Issue 9. DOI: 10.1080/0034340042000292647.

Wasilewski, A., ed. (2014). Efektywność instrumentów polityki regionalnej i struktu-ralnej wspierających rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Raport Programu Wieloletniego 2011–2014 „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” nr 108. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Woźniak, M.G. (2018). Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegro-wanego. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 54(2/2018). DOI: 10.15584/nsawg.2018.2.3.

Zając, D. (2014). Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. „Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania” nr 17. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

About this Article

TITLE:
Economic activity of residents in border districts of Poland: A study of non-agricultural business enterprises

AUTHORS:
Dariusz ZAJĄC (1)
Magdalena D. SURAJ (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) DSc, PhD, Eng, Associate Prof., Institute of Economics and Finance, University of Rzeszow, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
(2) MSc, Institute of Economics and Finance, University of Rzeszow, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
27 (1/2020)

KEY WORDS AND PHRASES:
economic activity of residents, non-agricultural business activity, Poland’s border districts

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/517

DOI:
10.7862/rz.2020.hss.10

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2020.hss.10

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności