Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.90

INSTITUTIONAL MODERNIZATION VS. COMPETITIVENESS OF ECONOMIES

Bogusław ŚLUSARCZYK, Małgorzata LECHWAR
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.90

Abstract

The issue of modernization, including institutional one, is complicated by its interdisciplinary character, time, spatial, subjective and objective scope. The main objective of the study is to present the modernization in an evolutionary approach with reference to institutional modernization and its impact on the competitiveness of European economies, including Polish economy. Implementing the adopted goals, the method of desk research analysis was applied. The most important challenges faced by individual economies and regions at the beginning of the 21st century were pointed out, and the importance of the sequence of connections and feedback between institutional modernization - systemic and institutional transformation - and the international competitiveness of the country and region, was emphasized. Final conclusions indicate, among others, that the competitiveness of Poland and its regions (positions) requires overcoming the obstacles that include tax regulations (complexity of the system), excessive fiscalism, labor law barriers and instability of economic policy.

Full text (pdf)

References

 1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 2. Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja  refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 3. Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Bieńkowski W., Rola polityki rządowej w poprawie konkurencyjności kraju w warunkach globalizacji i integracji regionalnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, Poznań 2001.
 5. Borowski J., Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej, „OPTIMUM, Studia Ekonomiczne” nr 4 (76) 2015.
 6. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, “Monografie i Opracowania”, nr 153, SGPiS, Warszawa 1984.
 7. Campbell J., Pedersen O., Institutional competitive in the global economy Denmark, the United States and the Varieties capitalism, “Regulation & Governance”, Vol. 1, Issue 3, 2007.
 8. Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 9. Danson M., Helińska-Hughes E., Whittam G., Dyskusja o instytucjonalnym otoczeniu sektora MSP w Szkocji – wnioski dla Polski, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 2–3(6).
 10. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 11. Giddens A., Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 12. James E., Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWN, Warszawa 1958.
 13. Kornat M., Teoria modernizacji a historiografia totalitaryzmów (kilka uwag o dylematach wielkiej wizji) [w:] Modernizacja. Centrum. Peryferie, red. W. Borodziej, S. Dębski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.
 14. Lash S., Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja  refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 15. Leszczyńska M., Modernizacja i rozwój społeczny w perspektywie teorii socjologicznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
 16. Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 17. Siebert H., The World Economy, Routledge, London 1999.
 18. Ślusarczyk B., Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011.
 19. Stachowiak K., Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy – przykład Finlandii [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 20. Wapiński R., O niektórych następstwach przemian cywilizacyjnych (modernizacja w sferze „rzeczy” a przemiany w świadomości społecznej) [w:] Społeczeństwo. Państwo. Modernizacja, red. W. Mędrzecki, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002.
 21. Wehler H.U., Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Eseje i artykuły, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.

 

 

INTERNET SOURCES

 1. Annoni P., Dijkstra L., Gargano N., The EU Regional Competitiveness Index 2016, WP 02/2017, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf.
 2. Boguszewski P., Mirowska-Wierzbick D., Globalny raport konkurencyjności 2017–18 Światowego Forum Gospodarczego, NBP, Warszawa 27 września 2017, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/GCR2017-18.pdf.
 3. Chotkowski J.,  Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, t. 97, z. 2, 2010, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z2_s100.pdf.
 4. Czerwińska E., Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 778, marzec 2001, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_01/i-778.pdf.
 5. https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka.
 6. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2016_scorecards.pdf.
 7. Kaliński J., Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku, Optimum. „Studia Ekonomiczne” nr 1 (85) 2017, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5600.
 8. Malikowski M., Instytucjonalizacja, dezinstytucjonalizacja a zmiana społeczna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  i Socjologiczny, Rok LIII zeszyt 3, 1991, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16655/1/013%20MARIAN%20MALIKOWSKI.pdf.
 9. Maszczyk P., Wpływ zmian instytucjonalnych na rozwój polskiej gospodarki w dekadzie 2005–2015 [w:] Polska Raport o konkurencyjności 2016, znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, red. nauk. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGSKGS/publikacje/Documents/Raport_POLSKA2016.pdf.
 10. SMART INDUSTRY POLSKA 2017, Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Raport z badań, Ministerstwo Rozwoju/Siemens, Warszawa 2017, http://www.przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2017/05/raport_smart_industry_polska_2017.pdf.
 11. Smoliński S. Boroń J., Główne kierunki industrializacji w Polsce ludowej, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18788/1/011%20STANIS%C5%81AW%20SMOLI%C5%83SKI%20i%20J%C3%93ZEF%20BORO%C5%83.pdf.
 12. The World Competitiveness, Yearbook 2009, http://www.weforum.org
 13. Winiecki J., Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: Modyfikacje i rozszerzenia, http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/Winiecki%20WP6.pdf.
 14. Zybała A., Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej, Studia z Polityki Publicznej, nr 1(1) 2017, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/instrumenty_polityka_publiczna_zybala.pdf.

About this Article

TITLE:
INSTITUTIONAL MODERNIZATION VS. COMPETITIVENESS OF ECONOMIES

AUTHORS:
Bogusław ŚLUSARCZYK (1)
Małgorzata LECHWAR (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Macroeconomics and International Relations, University of Rzeszow
(2) Department of Macroeconomics and International Relations, University of Rzeszow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
modernization, competitiveness, institutions, economy

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/457

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.90

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.90

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności