Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.15

OCENA ROZWOJU GMIN POWIATU RZESZOWSKIEGO (Z WYKORZYSTANIEM METODY HELLWIGA)

Marek KICZEK, Maciej POMPA-ROBORZYŃSKI
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.15

Streszczenie

W opracowaniu podjęto problematykę rozwoju lokalnego i czynników rozwój ten warunkujących. Głównym celem opracowania jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Metodą zastosowaną w pracy jest syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga. Miernik ten uwzględnia szereg wskaźników o charakterze ekonomicznym, społecznym, technicznym i technologicznym oraz ekologicznym. Wśród nich wskazać należy na: wskaźnik przyrostu naturalnego, odsetek pracujących w liczbie ludności ogółem, saldo migracji w osobach na 1000 mieszkańców, udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, drogi gminne o twardej nawierzchni w km w przeliczeniu na 100 km2, sieć wodociągowa w km w przeliczeniu na 100 km2, sieć kanalizacyjna w km w przeliczeniu na 100 km2, udział procentowy ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ludności ogółem, dochody własne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze prywatne zarejestrowane w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, odsetek radnych z wyższym wykształceniem. Badania mają charakter statyczny a zgromadzone dane empiryczne przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2011 r. W przeprowadzonych badaniach wykazano znaczne zróżnicowanie w poziomie rozwoju analizowanych gmin. Za główne czynniki rozwoju uznano bliskość ośrodka centralnego, jakim jest Rzeszów, oraz skomunikowanie gmin. Nie bez znaczenia jest również zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające chociażby z ukształtowania terenu. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepiej rozwiniętymi gminami powiatu rzeszowskiego ziemskiego są gminy Boguchwała i Tyczyn, zaś najsłabiej rozwinięta jest gmina wiejska Dynów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. [2] Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
[3] Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:], Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki Warszawa 2008.
[4] Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1997.
[5] Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PAN, Warszawa 1990.
[6] Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
[7] Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
[8] Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gmin, red. H. Suchocka-Krysiak, Warszawa 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA ROZWOJU GMIN POWIATU RZESZOWSKIEGO (Z WYKORZYSTANIEM METODY HELLWIGA)

AUTORZY:
Marek KICZEK (1)
Maciej POMPA-ROBORZYŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ... (afiliacja nr 1 dla Marek KICZEK)
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska
(2) ... (afiliacja nr 1 dla Maciej POMPA-ROBORZYŃSKI)
Wydział Zarządzania, Katedra Prawa i Administracji

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
rozwój lokalny, metoda Hellwiga, powiat rzeszowski ziemski

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/45

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.15

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-05-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2013-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności