Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.57

ZARZĄDZANIE W DZIAŁACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA WEDŁUG OPINII STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

Hanna SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.57

Streszczenie

Współczesne zarządzanie państwem poprzez jego struktury w warunkach niepewności geopolitycznej
i cyklów koniunkturalnych gospodarki, przy wykorzystaniu zasobów ludzkich jest
wyzwaniem dla kierujących elit. Kluczowym czynnikiem budowania nowoczesnego państwa
są kadry jako jego nierozłączny element. Jak przewidują specjaliści z tej dziedziny należy
przewidywać możliwość rozwiązywania problemów społeczno-politycznych i gospodarczych,
które mogą jeszcze wystąpić, a których przebieg i generujące się przy tym potencjalne
zagrożenia są na dzień dzisiejszy jeszcze trudne do opisania, a tym bardziej do zdefiniowania.
Wszystko to przy rodzących się nowych zagrożeniach w sferze cyberprzestrzeni jako dominujących
w obecnych i przyszłych czasach. W historii ciągłości państwa powstało wiele aktów
normatywnych, które mają za zadanie opisać ramy jego funkcjonowania – cały czas ulegają
one procesowi ewaluacji. W telegraficznym skrócie zostaną przedstawione akty prawne
regulujące badany problem ze szczególnym uwzględnieniem resortów „siłowych” związanych
bezpośrednio z bezpieczeństwem państwa. Zostaną opisane formy językowe, zwroty
pojęciowe (decyzja, zarządzenie, rozkaz, polecenie służbowe), nie wszystkie z nich są typowe
tylko dla tych resortów. Bezpieczeństwo państwa tworzy cała gospodarka narodowa. Artykuł
ma na celu encyklopedyczne przedstawienie tych pojęć tylko ze względu na rozmiary publikacji,
jednakże na tyle dokładnie, aby poznać cel artykułu. Natomiast ich zrozumienie zostanie
poddane badaniu na populacji studentów studiujących kierunki bezpieczeństwa. Jak przewidują
autorzy wyniki badań mogą posłużyć potwierdzeniu słuszności planów nauczania lub
ich modyfikacji z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2067 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r., nr 12,
poz. 68 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. nr 164, poz. 1365
ze zm.
7. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 906).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej (Dz.U. nr 3, poz. 21).
9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U.
z 2011 r., nr 179, poz. 1065).
10. Decyzja nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”
(Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 338).
11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1257).
12. Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania
organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 99).
NETOGRAFIA
1. http://isp.policja.pl/isp/e-czytelnia/1425,Zlecanie-zadan-sluzbowych-w-Policji-Zarys-problematyki.
html.
2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001257.
3. http://www.akademia.mil.pl/historia-i-zadania/miedzy-tradycja-a-przyszloscia_aszwoj.html.
4. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
5. https://www.wspol.edu.pl/g/uczelnia/o-szkole.
6. isp.policja.pl/download/12/1250/zlecanie.pdf.
7. Platon – biografia, http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/platon.pdf.
8. Rząd Tadeusza Mazowieckiego – między PRL a III RP, http://muzhp.pl/pl/c/1381/rzad-tadeusza-
mazowieckiego-miedzy-prl-a-iii-rp.
9. Schematyczna ilustracja fotosyntezy, https://www.google.pl/search?q=proces+fotosyntezy&
client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FWaLRfEIgA7uJM%
253A%252Cs8jDVUlS0wDrzM%252C_&usg=__juzK4Q2HJPF-8AVE0XbAmXdfGhs%
3D&sa=X&ved=0ahUKEwjv4uGHo4TYAhUGU1AKHfCQCuoQ9QEITDAH#imgrc=
xvgH9gFg7HAtHM.

10. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, https://www.bbn.
gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
11. strzelec.pwsz.nysa.pl/wp-content/uploads/2012/05/regulamin_ogolny.pdf.
12. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/group/o-uczelni/#listgroup-
237790.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZARZĄDZANIE W DZIAŁACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA WEDŁUG OPINII STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

AUTORZY:
Hanna SOMMER (1)
Grzegorz ZAKRZEWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie, bezpieczeństwo, resorty siłowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/424

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.57

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.57

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności