Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.50

MECHANISMS TO IMPROVE ENERGY EFFI-CIENCY IN THE CONTEXT OF THE OBJECTIVES OF CLIMATE AND ENERGY PACKAGE – POLISH CASE.

Aleksandra KOMOROWSKA, Tomasz MIROWSKI
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.50

Abstract

The climate and energy package includes targets to be met by 2020. The presented paper presents the course of action adopted by the European Union in order to improve the energy efficiency. Final and primary energy savings indicate whether the applied mechanisms play their role. The improvement of energy efficiency in Poland from 2000 to 2013 has also been also analyzed. The article points out the implementation of existing measures in Poland and the European Union. Their knowledge is an integral part of finding an area with the greatest potential for energy savings. The discussed data will help to create new instruments aimed at improving the energy efficiency and meeting the current and future targets of the climate and energy package by 2020 and 2030, respectively. In addition, the article presents an overview of the most important directives and European documents, which give the legal framework for the energy policy in terms of improving the energy efficiency. They indicate the directions of activities and quantitative targets for all Member States. They are the foundation for decision-making at national level. In addition, the aim of this work is to indicate the mechanisms for improving the energy efficiency when it comes to reducing final and primary energy consumption. The following sectors: transport, industry, and households analyzed were subjected to a detailed analysis regarding the energy consumption. The conclusion resulting from this study is the answer to the question whether increasing the energy efficiency by 20% by 2020 is realistic.

Full text (pdf)

References

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

[2]    Dyrektywa 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

[3]    Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

[4]    Eurostat:  Final energy consumption by sector, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc320 (access: 17.04.2016).

[5]    Eurostat: Primary energy consumption, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc120 (access: 17.04.2016).

[6]    Komunikat Komisji Europa 2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Komisja Europejska, Bruksela 2010

[7]    Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, Warszawa 2014.

[8]    Malko J., Efektywność energetyczna i strategia ograniczania zmian klimatycznych, „Polityka Energetyczna”, t. 15, z. 2, Kraków 2012, s. 5–13.

[9]    ODYSSEE-MURE: Energy Efficiency Gains since 2000, http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-indicators/efficiency-gains-in-transport-since-2000.html (access: 17.04.2016).

[10]  Paska J., Surma T., Wpływ polityki Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, „Rynek Energii” 2(123)/2016, Lublin, s. 17–26.

[11]  Olkuski T., Ciesielka E., Szurlej A., Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej, „Rynek Energii” nr 2, Lublin 2015, s. 3–9.

[12]  Synthesis: Energy Efficiency Trends and Policies in the UE, ODYSSEE-MURE 2015 (access: 2.04.2016).

[13]  Szczerbowski R., Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność energetyczna, „Polityka Energetyczna”, t. 16, z. 4, Kraków 2013, s. 35–47.

About this Article

TITLE:
MECHANISMS TO IMPROVE ENERGY EFFI-CIENCY IN THE CONTEXT OF THE OBJECTIVES OF CLIMATE AND ENERGY PACKAGE – POLISH CASE.

AUTHORS:
Aleksandra KOMOROWSKA (1)
Tomasz MIROWSKI (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków
(2) the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
energy efficiency, energy consumption, climate and energy package

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/339

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.50

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.50

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności