Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.1

Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2010

Paweł Dykas, Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.1

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest opisowa oraz statystyczna analiza podstawowych czynników kształtujących zróżnicowanie stóp bezrobocia na poziomie województw Polski w latach 2002-2010. W pracy znajdują się zarówno opisowe analizy przeciętnych stóp bezrobocia w latach 2002-2010, jak i grupy kwartylowe owej zmiennej makroekonomicznej w kolejnych latach rozważanego przedziału czasu.  Ponadto w artykule przedstawiony jest prosty model teoretyczny, w którym przyrosty stóp bezrobocia rejestrowanego w kolejnych latach i województwach uzależnione są od przeszłych wartości owych stóp, jak i stóp wzrostu realnego PKB w województwach. Przyjęcie założenia, iż przyrosty stóp bezrobocia są zależne od stopy wzrostu gospodarczego wynika przede wszystkim z następujących faktów. Po pierwsze,  popyt na pracę jest popytem pochodnym względem zapotrzebowania  zgłaszanego przez konsumentów na rynku towarowym. Po drugie, wynika z typowo keynesowskiego podejścia do sytuacji na rynku pracy, gdzie Keynes przyczyny podstawowej niesprawności rynku pracy jaką jest występowanie bezrobocia przymusowego upatrywał w niedostatecznym popycie na dobra i usługi czyli na rynku towarowym. Uzależnienia zaś zmian bieżących stóp bezrobocia od poziomu tych stóp z poprzedniego okresu wynika z inercyjnego charakteru zjawiska bezrobocia w Polsce. Parametry tak skonstruowanego modelu teoretycznego zostały dla porównania oszacowane zarówno metodą najmniejszych kwadratów (MNK), jak i uogólnioną metodą momentów (UMM) z wykorzystaniem procedury fixed effect oraz w przypadku przeszłych stóp bezrobocia zerojedynkowych zmiennych przełącznikowych. Wprowadzenie do estymowanych równań procedury fixed effect  pozwala uwzględnić przestrzenną heterogeniczność rozważanych w artykule zmiennych makroekonomicznych. Natomiast wprowadzenie zmiennych przełącznikowych wynika stąd, iż pełnią one rolę zmiennej korygującej oddziaływanie stóp bezrobocia z poprzedniego okresu na zmianę bieżącej stopy bezrobocia i zależy od tego czy przyrost tej stopy jest dodatni czy ujemny.


 

.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Adamczyk A., Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 2. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, „Gospodarka Narodowa” nr 9/2006.
 3. Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, red. T. Walczak, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 64, GUS, Warszawa 2010.
 4. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Kwiatkowski E., Tokarski T., Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995–2005, „Ekonomista” 2007/4.
 6. Kwiatkowski E., Tokarski T., Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, „Wiadomości Statystyczne” 2009/10.
 7. Misiak T., Tokarski T., Wzrost PKB a zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 2011/248.
 8. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 9. Rogut A., Tokarski T., Regional Diversity of Wages in Poland in 90’s, „International Review of Economics and Business” XLVIII/4 (2001).
 10. Rogut A., Tokarski T., Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista” 2007/1.
 11. Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, red. M. Trojak, T. Tokarski, WUJ, Kraków 2013 (w druku).
 12. Szewczyk M.W., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, referat prezentowany na konferencji Wzrost gospodarczy – rynek pracy – innowacyjność gospodarki organizowanej przez Katedrę Makroekonomii i Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 2012 r.
 13. Tokarski T., O zróżnicowaniu rozwoju ekonomicznego polskich regionów i podregionów, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2005/LXXI
 14. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 15. Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, „Wiadomości Statystyczne” 2005/11.
 16. Tokarski T., PKB a rynek pracy w niektórych krajach Europy i Azji, „Wiadomości Statystyczne” 2006/4.
 17. Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006, „Gospodarka Narodowa” 2008/7–8.
 18. Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002–2008, [w:] Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, red. T. Walczak, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 64, GUS, Warszawa 2010.
 19. Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia, „Wiadomości Statystyczne” nr 5/2010.
 20. Tokarski T. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach, [w:] Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, red. M. Trojak, T. Tokarski, WUJ, Kraków 2013 (w druku).
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2010

AUTORZY:
Paweł Dykas (1)
Tomasz Misiak (2)
Tomasz Tokarski (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński 2. Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska 3. Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
Regionalne różnice w poziomie bezrobocia, GDP i poziom bezrobocia, analiza panelowa miejscowego bezrobocia, procedura fixed effect

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/32

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.1

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-02-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności