Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.14

KOHERENCJA I SWOISTOŚĆ WARTOŚCI SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

Dorota TENETA-SKWIERCZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.14

Streszczenie

Badania nad funkcjonowaniem sektora publicznego i prywatnego skłaniają do wniosku, że mamy do czynienia ze stopniową konwergencją  obu sektorów. Coraz częściej sektor publiczny odwołuje się do wartości rynkowych, z kolei sektor prywatny – do wartości właściwych sektorowi publicznemu. Dzieje się tak na skutek rosnących oczekiwań społecznych wobec organizacji biznesowych i publicznych. Od przedsiębiorstw społeczeństwo oczekuje prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska społecznego i naturalnego oraz  partycypacji w realizacji funkcji socjalnych państwa. Z kolei od organizacji publicznych wymaga decentralizacji ośrodków decyzyjnych, inkluzji grup społecznych w sferę spraw publicznych czy wreszcie, kierowania się, w procesie tworzenia i dystrybucji dóbr publicznych, zasadami skuteczności i efektywności. Urzeczywistnienie tych dwóch zasad w praktyce, oznacza dbałość o terminową realizację zadań, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów[1]. Celem głównym artykułu jest określenie wybranych wartości wspólnych oraz różnicujących sektor publiczny i prywatny. Cele szczegółowe, podporządkowane realizacji tak sformułowanego celu głównego, to: Określenie istoty, rodzajów i znaczenia wartości. Charakterystyka głównych cech i funkcji pełnionych przez sektor publiczny i prywatny. Analiza porównawcza wartości organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego w kontekście ewoluowania paradygmatów zarządzania. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zastosowana metoda badawcza to analiza i krytyka piśmiennictwa.

 

[1]  Por. art.44 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 2. Boć J., Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 3. Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.org (dostęp: 20.03.2016 r).
 4. Dictionary of Economics Fourth edition, Penguin Books, London 1987.
 5. Dolan S., Altman Y., Managing by Values: The Leadership Spirituality Connection, “People & Strategy” 2012, 35 (4), p. 21.
 6. Gerhart B., Cross-cultural Management Research: Assumptions, Evidence, and Suggested Directions, “International Journal of Cross-Cultural Management” 2008, 8 (3), p. 259–274.
 7. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 8. Henderson M., Thomson D., Values at work: the invisible threads between people, performance and profit, Harper Collins Publishers, Auckland 2003.
 9. http://stat.gov.pl/ (dostęp: 29.04.2016 r.).
 10. Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem i rozkwitem, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 11. Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 12. Kulesza M., Niziołek M., Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 13. Ochnio M., Nowe zarządzanie publiczne, podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, „Working Paper” 2012, 1, s. 5.
 14. Paarlberg Laurie E., Perry J., Values Management Aligning Employee Values and Organization Goals, “The American Review of Public Administration” 2007, 37 (4), p. 389.
 15. Petersen V.C., Beyond rules in society and business, Northampton 2002.
 16.  Popławski Ł., Głuch M., Efektywność finansowania zadań sektora publicznego, „Dylematy” 2014, 3, s. 67.
 17. Rokeach M., The Nature of Human Values, Free Press, New York 1973.
 18. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 19. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2003, nr 2, s. 28–43.
 20. Teneta-Skwiercz D., Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
 21. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 23. Van der Wal Z., de Graaf G., Lasthuizen K., What’s Valued Most? Similarities and Differences between the Organizational Values of the Public and Private  Sector, “Public Administration” 2008, 86(2).
 24. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KOHERENCJA I SWOISTOŚĆ WARTOŚCI SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

AUTORZY:
Dorota TENETA-SKWIERCZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
wartości, nowe zarządzanie publiczne, zarządzanie publiczne, dobre rządy, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/303

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności