Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.11

KONSEKWENCJE DEFINIOWANIA MYŚLI POLITYCZNEJ DLA KWESTIONARIUSZA BADAŃ POLITOLOGICZNYCH

Waldemar PARUCH
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.11

Streszczenie

W artykule omówiono konsekwencje zmodernizowania definicji myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. myśl polityczna była definiowana jako refleksja o polityce, natomiast rozwój tożsamości naukowej politologii wymusił używanie w procesie definiowania kategorii rzeczywistość polityczna, czyli powiązanie pojęcia „myśl polityczna” z określeniami polityczność i polityzacja. Z dokonanej analizy wynika, że zasadnicze zmiany w definiowaniu myśli politycznej, jakie dokonały się w pierwszej dekadzie XXI w., generują potrzebę wyznaczania nowych zadań badawczych dla politologów – badaczy myśli politycznej. Nowe wyzwania (powinności) pojawiły się dla politologów w odniesieniu do trzech potrzeb poznawczych. Są to: 1) badanie poglądów podmiotów politycznych na polityczność i politykę; 2) rozszerzenie bazy źródłowej o ślady myśli politycznej; 3) dokonanie standaryzacji badań politologicznych realizowanych w tej subdyscyplinie. W artykule wskazano na dwa typy źródeł w badaniach politologicznych myśli politycznej – świadectwa i ślady myśli politycznej – oraz zaproponowano trzy, połączone ze sobą kwestionariusze badawcze – uniwersalny, historyczny i specjalny.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 2. Czajowski A., Polityczność działań społecznych, [w:] Polityka i polityczność: Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.
 3. Czarnota A., Problemy syntezy polskiej myśli politycznej – rozważania wstępne, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
 4. Drałus D., Esencjalizm w koncepcji polityczności Carla Schmitta, [w:] Polityka i polityczność: Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.
 5. Dunbar R., Kłopoty z nauką, Gdańsk–Warszawa 1996.
 6. Goćkowski J., Uczony i polityk: zbieżność i rozbieżność interesów oraz aspiracji, „Nauka” 2006/4.
 7. Heywood A., Klucz do politologii: Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008.
 8. Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970.
 9. Jachymek J., Paruch W., Wstęp, [w:] Więcej niż niepodległość: Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001.
 10. Jajecznik K., Myśl polityczna – próba standaryzacji badań, „Rocznik Nauk Politycznych” 2006/9.
 11. Jałowiecki S., Struktura systemu wartości: studium zróżnicowań międzygeneracyjnych, Warszawa–Wrocław 1978.
 12. Jaskólski M., Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Warszawa–Kraków 1985.
 13. Klementewicz T., Politologia tradycyjna a politologia teoretyczna w poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce, „Studia Polityczne” 1992/1.
 14. Klementewicz T., Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 15. Kołodziej J.H., Wartości polityczne – problem badawczy dla politologa, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.
 16. Krauz-Mozer B., Szostak W., Teoria polityki: podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Kraków 1993.
 17. Krauz-Mozer B., Ścigaj P., Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.
 18. Lewandowski J., Imperializm słabości: Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921–1926, Warszawa 1967.
 19. Łuczak A., Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego, Warszawa 1982.
 20. Najder Z., Wartości i oceny, Warszawa 1971.
 21. Nowak S., Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego: przesłanki do prognozy na tle przemian dotychczasowych, [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, red. S. Nowak, Warszawa 1984.
 22. Nowakowski Z., Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2009.
 23. Paruch W., Kategorie ekonomiczne a zakres pojęcia „myśl polityczna” – refleksje metodologiczne, [w:] Idee – Państwo – Ludowcy: Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009.
 24. Paruch W., Między wyobrażeniami a działaniami: Wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną, „Polityka i Społeczeństwo” 2004/1.
 25. Paruch W., Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” 1999/6.
 26. Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1916–1939, Lublin 2005.
 27. Paruch W., Myśl polityczna we współczesnej polskiej politologii: modernizacja przedmiotu, strategii i metody badań, [w:] Politologia w Polsce: Stan i perspektywy, red. M. Cichosz, K. Zamorska, Wrocław 2006.
 28. Pietraś Z.J., Politologia ideologiczna, behawioralna czy postmodernistyczna, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 29. Pietraś Z.J., Teoria decyzji politycznych, Lublin 1990.
 30. Rittel S., Zjawiska polityczne w ujęciu systemowym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Nauki Ekonomiczne” 1989/2.
 31. Rubisz L., Neutralność jako kryterium naukowości politologii, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.
 32. Ryszka F., [rec. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975], „Odra” 1976/5.
 33. Skarzyński R., Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym: zarys koncepcji, „Studia Polityczne” 1992/1.
 34. Skarzyński R., Intelektualiści a ideologia: myśl polityczna jako przedmiot badań politologa, „Studia Nauk Politycznych” 1990/4–5.
 35. Skarzyński R., Monizm i pluralizm w rozwoju dyscypliny nauki: politologia i pseudopolitologia, [w:] Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014.
 36. Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii I (2010), [w:] Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014.
 37. Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 38. Skarzyński R., Przedmiot poznania politologii, [w:] Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014.
 39. Skarzyński R., Wróg i sojusznik: studium struktury myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych” 1990/1–3.
 40. Sobolewski M., Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, „Historyka” 1976/6.
 41. Sokół W., Funkcje partii politycznych, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne: Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
 42. Strzednicki J., Logika i jej rola wobec myślenia, [w:] Logiczne podstawy rozumowań, cz. 2, red. L. Kostro, J. Przybyłowski, Gdańsk 1997.
 43. Szczepański J., Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1970.
 44. Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię: tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.
 45. Uliński T., Opis i wyjaśnianie: zarys problematyki, [w:] Elementy teorii polityki, red. K. Opałek, Warszawa 1989.
 46. Zieliński H., O potrzebie i trudnościach badania dziejów polskiej myśli politycznej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
 47. Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej. (Rozważania wstępne), [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 2: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX wieku, red. S. Kalembka, Toruń 1990.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KONSEKWENCJE DEFINIOWANIA MYŚLI POLITYCZNEJ DLA KWESTIONARIUSZA BADAŃ POLITOLOGICZNYCH

AUTORZY:
Waldemar PARUCH

AFILIACJE AUTORÓW:
... Wydział Politologii, UMCS,

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
22 (1/2015)

SŁOWA KLUCZOWE:
myśl polityczna, metodologia politologii, teoria polityki.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/166

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności