Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
22 (1/2015), DOI: 10.7862/rz.2015.hss.1

FLOOD RISK ASSESSMENT OF ŁODŹ PROVINCE COMMUNES

Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA
Submitted by: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2015.hss.1

Abstract

The main aim of the article is flood risk assessment on the flood hazard areas in 21 communes of the Łódź province. The area exposed to floods means an area that is probable to be covered by water once for 100-years. The notion of flood risk is understood as ”the combination of the probability of a flood event and of the potential adverse consequences for human health, the environment, cultural heritage and economic activity associated with a flood event”. For flood risk assessment  was used authorial method, where the primary field was an area of ​​0.5ha hexagon. Author made the synthetic assessment of flood risk level and its diversification within the flood hazard area. The highest synthetic flood risk level is in Łowicz and Tomaszów Mazowiecki (town). On the Łowicz area the valley bottom of the Bzura river is very wide, especially in the western and eastern part where there are buildings. Tomaszów Mazowiecki is the town where smaller rivers flow into the Pilica river, which is why the valley bottom reaches there considerable sizes, thus fostering localization of buildings. Smaller rivers, especially the Czarna and Piasecznica rivers as well as the location below the Sulejowski reservoir, creates a sense of security among its users. All this leads to intensification of land development on this area and an increase in potential adverse consequences in the event of flooding. The analysis of flood risk levels is of paramount importance as it enables to implement a suitable anti-flood protection policy.

Full text (pdf)

References

 1. Apel H., Aronica G. T., Kreibich H., Thieken A. H., Flood risk analyses—how detailed do we need to be?, “Natural Hazards” 2009, Vol. 49, No. 1,  pp. 79-98.
 2. Bajorek J., Wdrażanie rozwiązań proponowanych w planach: założenia i problemy praktyczne, „Gospodarka Wodna” 2001, No 8, pp. 337-338.
 3. Bobiński E., Żelaziński J., Czy można przerwać błędne koło ochrony przeciwpowodziowej?, „Gospodarka Wodna” 1996, No 4, pp. 99-107.
 4. Bogdańska-Warmuz R., Grela J., Konieczny R., Siudak M., Systemy ostrzeżeń powodziowych, [in:] Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, ed. M. Maciejewski, IMGW, Kraków, (CD-ROM), 2000.
 5. Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego [in:] Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach, eds. K. Heffner, M. Twardzik, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 323-332.
 6. Bromek K., Mydel R., Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, „Folia Geopgraphica Seria Geographica-Oeconomica” 1972, Vol.5 Kraków Oddział PAN w Krakowie, pp. 149-160.
 7. Chojnacki J., Wskaźniki strat powodziowych, „Gospodarka Wodna” 1994, No 10, pp. 227-231.
 8. Chojnacki J., Szacowanie strat powodziowych [in:] Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, ed. M. Maciejewski, IMGW, Kraków CD-ROM, 2000.
 9. Crichton, D., The risk triangle [in:] Natural disaster management, ed. J. Ingleton, London: Tudor Rose, 1999, pp. 102–103.
 10. Crichton, D., What can cities do to increase resilience? “Philosophical Transactions of the Royal Society” 2007, Vol. 365,  pp.  2731–2739.
 11. Drożdżal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A., Mapy ryzyka powodziowego – projekt pilotażowy w zlewni Silnicy, „Gospodarka Wodna” 2009, No 1, pp. 19-29.
 12. Dutta, D., Herath S., Musiake K., A mathematical model for  flood loss estimation, “Journal of Hydrology” 2003, Vol. 277, No 1, pp. 24–49.
 13. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
 14. Genovese E., A methodological approach to land use-based flood damage assessment in urban areas: Prague case study, European Communities, 2006.
 15. Granger K., Jones T., Leiba M., Scott G., Community Risk in Cairns: A Multi-hazard Risk Assessment. AGSO (Australian Geological Survey Organisation) Cities Project, Department of Industry, Science and Resources, Australia 1999.
 16. Grocki R., Eliasiewicz R., Zagospodarowanie terenów zalewowych, seria: Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław 2001.
 17. ICPR, International commission for the protection of the Rhine, Non-structural  flood plain management: Measures and their effectiveness, Koblenz, 2002, http://www.iksr.org/index.php (access: 20.09.2014 r.).
 18. Kelman, I., Spence R., An overview of flood actions on buildings, “Engineering Geology” 2004, 73, pp. 297–309.
 19. Kobojek E., Środowisko przyrodnicze dolin rzek nizinnych i kierunki antropogenicznych przekształceń [in:] Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, ed. B. Więzik, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, 2010, pp. 41-54.
 20. Konrad C. P., Effects of Urban Development on Flood, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, USGS Fact Sheet FS-076-03, 2003, http://pubs.usgs.gov/fs/fs07603/, (access: 20.09.2014 r.).
 21. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu z dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. 1976 Nr 32 poz. 190).
 22. Liszewski S.: Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, Acta Universitatis Lodziensis. ZNUŁ. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Folia Geographica, s. II, z. 15, 1978.
 23. Liszewski S., Przestrzeń miejska i jej organizacja, Geografia. Człowiek. Gospodarka, Kraków, 1997.
 24. Messner  F., Meyer V.: Flood  damage,  vulnerability  and  risk  perception  – challenges for flood damage research, UFZ Discussion Paper 13, 2005.
 25. Nachlik E.: Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego – Problemy integracji przestrzennych informacji bazodanowych, VII Krakowskie Spotkania z INSPIRE, Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE – od zbiorów do usług danych przestrzennych, Kraków, 12-14 maja 2011.
 26. Nicholas, J., Holt G. D., Proverbs  D.: Towards standardizing the assessment of flood damaged properties in the UK, Struct. Surv., vol. 19, no. 4, 2001, pp. 163–172.
 27. Ocena zagrożenia powodziowego na obszarze województwa łódzkiego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź 2012.
 28. Program Bezpieczeństwa Powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły, 2012, Warszawa;
 29. Regulski J., Planowanie przestrzenne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1985.
 30. Ripl, W., Management of water cycle and energy flow for ecosystem control: The energy-transport-reaction (ETR) model, “Ecological Modelling” 1995, Vol. 78, pp.  61–76.
 31. Rotnicka J., Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [in:]  Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu.
 32. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, (Dz. U. 2013 poz. 104);
 33. Sayers P.B., Gouldby B.P., Simm J.D., Meadowcroft I., Hall J., Risk Performance and Uncertainty in Flood and Coastal Defence – AReview, R&D Technical Report FD2302/TR1 (HR Wallingford Report SR587), Crown copyright, London, U.K., 2002.
 34. Słonecka A., Jaglak E, Goryszewska E., Kołakowska J., Ulanicka E., Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenie powodziowe województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 2008.
 35. Sowiński M., Szkody powodziowe jako element wyznaczania ryzyka, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 2008, No 7,  Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, pp. 121–130.
 36. Szypuła M., Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, „Gospodarka Wodna” 2001, No 8, pp. 328-330.
 37. Thieken A. H., Müller M., Kreibich H., Mer, B., Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany, “Water Resources Research” 2005, 41, doi:10.1029/2005WR004177.
 38. Trzmiel B., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 667-Tomaszów Mazowiecki, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1986.
 39. UN DHA, Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster Management. UN DHA (United Nations Department of Humanitarian Affairs), Geneva, 1992.
 40. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24).
 41. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
 42. Walczykiewicz T., Biedroń I., Zagospodarowanie dolin rzecznych w świetle zarządzania ryzykiem powodziowym [in:] Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, ed. B. Więzik, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała, 2013, pp. 145-154.
 43. Wind, H. G., Nierop T. M., de Blois C. J., de Kok J. L, Analysis of flood damages from the 1993 and 1995 Meuse flood, “Water Resources Research” 1999, Vol. 35, No 11,  pp. 34593465.
 44. http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html (access: 27.11.2013).

About this Article

TITLE:
FLOOD RISK ASSESSMENT OF ŁODŹ PROVINCE COMMUNES

AUTHORS:
Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of the Building Environment and Spatial Policy, Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz...
 

SUBMITTED BY:
Justyna Stecko

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
22 (1/2015)

KEY WORDS AND PHRASES:
areas exposed to floods, spatial development, flood risk, Floods Directive

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/156

DOI:
10.7862/rz.2015.hss.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.hss.1

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności