Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.65

POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE AKTY LEGISLACJI ADMINISTRACYJNEJ JAKO PRZEDMIOT KONTROLI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Małgorzata POLINCEUSZ

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.65

Streszczenie

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są problemy związane z możliwością
weryfikacji konstytucyjności aktów powszechnie obowiązującego prawa, stanowionego
przez terenowe organy administracji publicznej. W opracowaniu omówiono konstytucyjnie
określony zakres działania Trybunału Konstytucyjnego jako organu sprawującego w Polsce
władzę sądowniczą, stojącego na straży konstytucyjności obowiązującego na terenie kraju
prawa. Ponadto wskazano na podmiotowy oraz przedmiotowy zakres prawotwórczej
działalności organów administracji publicznej oraz poruszono problem weryfikacji przez
sądy administracyjne legalności aktów stanowiących efekt legislacji administracyjnej. W
opracowaniu dokonano również porównawczej wykładni przepisów Konstytucji RP,
regulujących zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego oraz ustanawiających instytucję
skargi konstytucyjnej. Artykuł obejmuje również rozważania na temat dopuszczalności
wniesienia przez jednostkę skargi konstytucyjnej na powszechnie obowiązujący akt prawa,
wydany przez terenowy organ administracji publicznej. Rozważania w tym obszarze zostały
wzbogacone prezentacją przeciwstawnych stanowisk przedstawicieli doktryny prawa
administracyjnego, dotyczących omawianego problemu. W artykule powołane zostało
również postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które wyraża stanowisko tego organu
dotyczące możliwości wniesienia przez jednostkę (w ramach kontroli konkretnej) skargi
konstytucyjnej na akt prawa miejscowego, na którego podstawie sąd lub organ administracji
publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach obywatela albo o jego
obowiązkach określonych w Konstytucji RP. Ponadto w artykule omówiono konstytucyjnie
oraz ustawowo określone warunki formalne, którym podlega skarga konstytucyjna.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bąkowski T., Sądowa kontrola legislacji administracyjnej, [w:] Zarys legislacji
administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji
publicznej, red. T. Bąkowski, Wrocław 2010.
[2] Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
[3] Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna w prawie polskim, „Przegląd
Sejmowy” 1998/1.
[4] Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
[5] Lisowski P., Ostapski A., Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe
organy administracji rządowej, Wrocław 2008.
[6] Polinceusz M., Funkcje wojewody. Studium administracyjnoprawne, Rzeszów
2010.
[7] Polinceusz M., Kilka uwag na temat rozumienia pojęcia „legislacja
administracyjna”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i
Administracji w Warszawie” 23/2 (2013).
[8] Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału
Konstytucyjnego, Warszawa 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE AKTY LEGISLACJI ADMINISTRACYJNEJ JAKO PRZEDMIOT KONTROLI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

AUTORZY:
Małgorzata POLINCEUSZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
terenowe organy administracji publicznej, Trybunał Konstytucyjny,
skarga konstytucyjna, prawo miejscowe.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/152

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.65

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.65

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności