Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.59

WALORY INFORMACYJNE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTEK MIKRO

Grzegorz LEW

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.59

Streszczenie

Wynik finansowy jest podstawowym miernikiem efektywności prowadzenia
działalności gospodarczej. Aby skutecznie zarządzać wynikiem finansowym niezbędne są
informacje na temat elementów wpływających na jego postać i zmiany. Tymi informacjami
są informacje dotyczące przychodów i kosztów. Zakres merytoryczny kont księgowych jest
często zdeterminowany potrzebami sprawozdawczymi. A zatem o tym co jest
ewidencjonowane na kontach księgowych decyduje często postać sprawozdań finansowych,
które zobowiązana jest sporządzać dana jednostka gospodarcza. Również osoby, które są
osobami z zewnątrz, a są zainteresowane informacjami o sytuacji finansowej, wynikach
działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki gospodarczej są skazane na
korzystanie z tych informacji, które dana jednostka im przekaże. Syntetycznym
zestawieniem elementów kształtujących wynik finansowy jest sprawozdanie finansowe.
Zadaniem sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych jest informowanie
zainteresowanych podmiotów i osób o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz
zmianach sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Nowelizacja ustawy o rachunkowości
wprowadziła pojęcie jednostki mikro i nowy uproszczony wzór sprawozdania finansowego
dla tego typu jednostek. Zmiana ta ma na celu dostosowanie szczegółowości informacji
prezentowanych w sprawozdaniu finansowym do rozmiarów prowadzenia działalności
gospodarczej. Sprawozdana finansowe mikro jednostek są mocno uproszczone. Powoduje
to istotny spadek walorów informacyjnych tych sprawozdań. Problemem, który się pojawia
jest możliwość zaspokojenia potrzeb informacyjnych różnych adresatów takich sprawozdań
finansowych. Celem artykułu jest poddanie krótkiej analizie zakresu ujawnień informacji
zawartych w sprawozdaniach finansowych mikrojednostek i ich wykorzystaniu do celów
zarządczych.
Słowa kluczowe:

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań
finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek,
zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz
uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U.UE.L. 2013 nr
182, s. 19.
[2] Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, IASCF, SKwP, KIBR, Warszawa 2011.
[3] Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów DzU 2014, poz. 1037 ze zm.
[4] Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów
rachunkowości, red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2012, s. 60.
[5] Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych DzU
2014, poz. 851 ze zm.
[6] Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych DzU
2012, poz. 361 ze zm.
[7] Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości DzU 2013, poz. 330 ze zm.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WALORY INFORMACYJNE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTEK MIKRO

AUTORZY:
Grzegorz LEW

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów i Bankowości, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
sprawozdanie finansowe, mikro jednostka, rachunkowość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/142

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.59

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.59

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności