Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
21 (4/2014), DOI: 10.7862/rz.2014.hss.54

SPOŁECZNE DETERMINANTY AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ STUDENTÓW KRAKOWSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO

Anna DELEKTA

DOI: 10.7862/rz.2014.hss.54

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę aktywności turystycznej. Zajmuje ona bowiem istotne
miejsce wśród badań, które mają na celu poznanie reguł i mechanizmów rządzących
rynkiem turystycznym. Dokonano krótkiego przeglądu klasyfikacji grup determinant
aktywności turystycznej i wskazano na najważniejsze egzogenne uwarunkowania
(ekonomiczne, demograficzne i społeczne).
Celem niniejszego opracowania było określenie wpływu wybranych czynników
społecznych na poziom aktywności turystycznej studentów. Zanalizowano wpływ rodziny,
szkoły oraz wybranych organizacji o charakterze turystycznym. Szczególnie interesujące
było sprawdzenie, czy uprawianie turystyki z rodzicami w wieku dziecięcym i okresie
dorastania determinuje jej poziom u człowieka dorosłego. Postawiono hipotezę (H1) o
występowaniu istotnej zależności między wybranymi czynnikami społecznymi a poziomem
aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego. Badania
przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Do zbierania danych
posłużył kwestionariusz ankiety. Badaniami zostali objęci studenci drugiego roku studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia losowo wybranych kierunków uczelni krakowskich (438
osób). Analiza statystyczna oparta na metodach statystycznych (test niezależności chikwadrat,
współczynnik zbieżności T-Czuprowa) pozwoliła na wykrycie kilku
prawidłowości w badanej zbiorowości.
Badania pokazały, że czynniki społeczne odgrywają znaczącą rolę w procesie
kształtowania się aktywności turystycznej i w faktycznym uczestnictwie w turystyce osób w
badanym przedziale wiekowym. Wyniki badań pokazały, że częstość wyjazdów
turystycznych z rodzicami, jest tym czynnikiem o charakterze społecznym, który wywiera
najsilniejszy wpływ na aktywność turystyczną studentów w krakowskim ośrodku
akademickim.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej,
Wydawnictwo AWF, Kraków 2009.
[2] Bomirska L., Gawlak-Kica G., Kraśnicki E., Społeczno-ekonomiczne bariery
uczestnictwa młodzieży szkolnej i studiującej w turystycznych formach rekreacji,
[w:] Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji, red.
S. Wykrętowicz, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1988.
[3] Boyer M., Le tourisme, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 1999.
[4] Delekta A., Czas wolny młodzieży jako kategoria kształtowania zasobów
ludzkich, „Problemy Współczesnego Zarządzania” 2009/2.
[5] Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Eruditus,
Poznań 2000.
[6] Jedlińska M., Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:]
Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Prace
ekonomiczne, WSiZ, Rzeszów 2006.
[7] Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak
organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2002.
[8] Kamiński A., Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
[9] Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1980.
[10]Kamiński A., O wczasach pełnych i wychowawczo poprawnych, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1971/3.
[11]Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
[12]Łopaciński K., Poziom aktywności turystycznej studentów, [w:] Społecznopedagogiczne
problemy turystyki, red. J.A. Malinowski, Instytut Turystyki,
Warszawa 1988.
[13]Łopaciński K., Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej, „Problemy
Turystyki” 1986/2.
[14]Marcinkowski M., Zachowania wolnoczasowe wskaźnikiem jakości życia, [w:]
Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, red. W. Siwiński,
R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003.
[15]Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo WSE, Warszawa 2004.
[16]Różycki P., Determinanty aktywności turystycznej młodzieży, „Problemy
Turystyki” 2006/1-4.
[17]Skorny Z., Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1989.
[18]Wartecka-Ważyńska A., Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
[19]Wartecka-Ważyńska A., Rola wybranych organizacji społecznych w
kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, „Turystyka i Hotelarstwo”
2005/8.
[20]Woźniak E., Pedagogika czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, [w:]
Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, red. M. Walczak,
Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1996.
[21]Zawadzki M., Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach,
„Problemy Turystyki” 1993/3.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SPOŁECZNE DETERMINANTY AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ STUDENTÓW KRAKOWSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO

AUTORZY:
Anna DELEKTA

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, Instytut Geografii, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
21 (4/2014)

SŁOWA KLUCZOWE:
turystyka studencka, aktywność turystyczna, społeczne determinanty
aktywności turystycznej, studenci.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/139

DOI:
10.7862/rz.2014.hss.54

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.54

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności