Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.240, DOI: 10.7862/rb.2017.240

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA DANYCH O AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWEJ W PROCESIE PLANOWANIA JEJ REMONTU

Izabela PIEGDOŃ, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.240

Streszczenie

W badaniach prowadzonych nad niezawodnością i bezpieczeństwem funkcjonowania systemów wodociągowych, podstawą wszelkich badań i analiz stanowią dane eksploatacyjne dotyczące sieci wodociągowej, opracowane na bazie dzienników i protokołów awarii prowadzonych w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym. Systematycznie prowadzone badania awaryjności obejmujące swoim zakresem analizę przyczyn, skutków, rodzaju awarii oraz ich liczby, pozwalają osobom decyzyjnym w przedsiębiorstwie podjąć odpowiednie działania odnośnie planowania remontów na sieci oraz zarządzania pracą brygad remontowych. W pracy zaprezentowano analizę awaryjności wybranej sieci wodociągowej województwa podkarpackiego. Wyszczególniono przyczyny awarii oraz ich sezonowość. Wyniki analiz oparto o dane eksploatacyjne z kilku ostatnich lat. Dodatkowo przedstawiono możliwość wykorzystania danych o awariach w procesie planowania remontów przewodów wodociągowych. W tym celu zaprezentowano możliwości stosowania mapy numerycznej oraz bazy danych GIS.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bajer J. Iwanejko R., Kapcia J. Niezawodność systemów wodociągowych i kanaliza-cyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007.

[2] Bergel T Pawełek J. Quantitative and economical aspects of water loss in waterworks systems in rural areas, Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, the Department of Environmental Engineering, 3/2008, s. 59-64.

[3] Boryczko K. Water age in the water supply network as health risk factor associated with collective water supply, Ecological Chemistry And Engineering A-Chemia I Inzynieria Ekologiczna A, 23(1)/2016, s. 33-43.

[4] Dohnalik P. Planowanie remontów sieci wodociągowej, Woda i My. Czasopismo MPWiK w Krakowie, 22 i 23/2002, s. 1-2.

[5] Dohnalik P. Wytrwał P. Wpływ stanu technicznego i niektórych czynników eksploatacyjnych na ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody w miejskich sieciach wodociągowych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Sigma-NOT, 11/2005, s. 31-33.

[6] Hotloś H. Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych, Prace Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławckiej, nr 84, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007.

[7] Kowalski D. Kowalska B., Kwietniewski M., Wdowiak A. Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina w latach 2008-2010, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody 2013, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice. p. 401-412.

[8] Królikowska J. Królikowski A. Analiza porównawcza wskaźników niezawodności wiejskich i komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, XXI Krajowa Konferencja IX Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, PZITS O/Wielkopolski, Poznań, 2010, t. II, s. 411-419.

[9] Kuliczkowski A. Kuliczkowska E. Strategie odnowy przewodów wodociągowych, Technologia Wody, Wydawnictwo Seidel Przywecki, 2(10)/2011, s. 20-24.

[10] Kwietniewski M. GIS w wodociągach i kanalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

[11] Kwietniewski M. Miszta-Kruk K., Piotrowska A. Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-Ś(108)/2011, s. 113-129.

[12] Kwietniewski M. Rak J. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Studia z zakresu inżynierii nr 67, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, 2010.

[13] Kwietniewski M. Roman M., Kłos-Trębaczkiewicz H. Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa, 1993.

[14] Lambert A. O. International report on water losses management and techniques, Water Science & Technology: Water Supply, IWA, 2(4)/2002.

[15] Michael G., Zhang, J. Simplified GIS for Water Pipeline Management, International Conference Pipelines: Infrastructure’s Hidden Assets, American Society of Civil Engineers, San Diego, 2009, 1, s. 412-419.

[16] Pawełek J. Wojdyna M., Analiza uszkodzeń przewodów rozdzielczych w dużym systemie wodociągowym, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Sigma-NOT, 2/2001, s. 49-54.

[17] Piechurski F. Awarie w sieci wodociągowej, Wodociągi Kanalizacja, 3(133)/2015, s. 40-46.

[18] Piegdoń I. Tchórzewska-Cieślak B. Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Sigma-NOT, 10/2012, s. 450-452.

[19] Piegdoń I. Tchórzewska-Cieślak B. Methods of visualizing the risk of lack of water supply, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, Taylor & Francis Group, 2014, s. 497-505.

[20] Piegdoń I. Tchórzewska-Cieślak B., Szpak D. The use of geographical information system in the analysis of risk of failure of water supply network, Environmental Engineering V, Małgorzata Pawłowska & Lucjan Pawłowski, Editor. 2017, Taylor & Francis Group, London. p. 7-14.

[21] Rak J. Metoda planowania remontów sieci wodociągowej, Wodociągi - Kanalizacja, 2007, s. 30-31.

[22] Rak J. Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 2005.

[23] Rak J. Zasady określania przynależności do infrastruktury krytycznej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 63(2)/2016, s. 291-298.

[24] Rak J. Boryczko K. The Issue Of Water Resources Diversification In Water Supply Systems, Journal of KONBiN, 35(1)/2015, s. 157-168.

[25] Rak J. Kwietniewski M. Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

[26] Rak J. Tchórzewska-Cieślak B., Wieczysty A., Lubowiecka T. Metoda wyznaczania liczby brygad remontowych w systemie zaopatrzenia w wodę, XVII Krajowa Konferencja V Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, PZITS O/Wielkopolski, Poznań, 2002, s. 441-447.

[27] Shamsi U.M. GIS Applications for Water, Wastewater, and Stormwater Systems, CRC Press, London, 2005.

[28] Studziński J. Narzędzia informatyzacji miejskich sieci wodociągowych, Wodociągi Kanalizacja, Abrys, 7(75)/2010, s. 34-37.

[29] Szpak D. Tchórzewska-Cieślak B. Analiza awaryjności sieci wodociągowej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej, CHEMIK, 68(10)/2014, s. 862-867.

[30] Szydłowski J. Awaria sieci wodociągowej – organizacja i działanie, Woda i My, Czasopismo MPWiK Kraków, 9/2010.

[31] Tchórzewska-Cieślak B. Method of assessing of risk of failure in water supply system, European safety and reliability conference ESREL.2007 Risk, reliability and societal safety, Taylor & Francis, Stavanger, Norwegia, 2007, 2, s. 1535-1539.

[32] Tchórzewska Cieślak B. Boryczko K., Piegdoń I. Possibilistic risk analysis of failure in water supply network, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, 2014, s. 1473-1480.

[33] Tchórzewska Cieślak B. Piegdoń I., Boryczko K. Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych oraz baz danych w analizach ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody, INSTAL, (6)/2014, s. 76-79.

[34] Vemulapally R. Development of Standard Geodatabase Model and its Applications for Municipal Water and Sewer Infrastructure, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 2010.

[35] Who, Water Quality and Health Strategy 2013-2020, WHO Press, Geneva, 2013.

[36] Who, Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer, Water, Sanitation and Health. Protection and the Human Environment World Health Organization, Geneva, 2005.

[37] Wieczysty A. Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Skrypt. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1990.

[38] Wieczysty A. Iwanejko R., Lubowiecka T., Rak J. Określenie liczby brygad remontowych w podsystemie dystrybucji wody przy zastosowaniu modelu masowej obsługi, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7/1990.

[39] Zimoch I. Zintegrowana metoda analizy niezawodności funkcjonowania i bezpie-czeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo Politechniki Ślaśkiej, Gliwice, 2011.

[40] Zimoch I. Paciej J. Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w zarządzaniu oraz prowadzeniu kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, INSTAL, 1/2013, s. 38-41.

[41] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.

[42] Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558).

[43] Żaba T. Bajer J., Iwanejko R. Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Krakowa, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Sigma-NOT, 10/2012, s. 473-475.

[44] Dane z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA DANYCH O AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWEJ W PROCESIE PLANOWANIA JEJ REMONTU

AUTORZY:
Izabela PIEGDOŃ (1)
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.240

SŁOWA KLUCZOWE:
awaryjność, sieć wodociągowa, remont, GIS

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/983

DOI:
10.7862/rb.2017.240

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.240

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności