Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.190, DOI: 10.7862/rb.2017.190

REDUKCJA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH NA WYBRANYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW POGODY SUCHEJ I MOKREJ

Anna MŁYŃSKA, Krzysztof CHMIELOWSKI, Dariusz MŁYŃSKI
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.190

Streszczenie

W artykule dokonano analizy stopnia redukcji azotu ogólnego i fosforu ogólnego osiągniętego w 2015 roku na dwóch wybranych oczyszczalniach województwa podkarpackiego. Jak się okazuje, zachodzące w nich procesy biologicznego oczyszczania ścieków zapewniły wysoki poziom redukcji związków biogennych. Zauważono, że na skuteczność zmniejszania koncentracji związków azotu i fosforu nie wpłynęły warunki pogodowe związane z występowaniem bądź niewystępowaniem opadów atmosferycznych. Istnieje bowiem zagrożenie, że nadmierne ilości wód opadowych w systemach kanalizacyjnych powodują zmniejszanie ilości materii organicznej podatnej na biodegradację na skutek rozcieńczania ścieków i w konsekwencji obniżenie skuteczności usuwania zanieczyszczeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Sadecka Z.: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2010.

[2]  Miksch K., Sikora J.: Biotechnologia ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

[3]  Królikowska J., Królikowski A., Żaba T.: Kanalizacja: podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, Wydawnictwo PK, Kraków 2015.

[4]  Łomotowski J., Szpindor  A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.

[5]  Błażejewski R.: Kanalizacja wsi, PZITS, Poznań 2003.

[6]  Szpindor  A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998.

[7]  Kaczor G.: Otwory we włazach studzienek kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do sieci rozdzielczej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9, 2009, s. 155-163.

[8]  Kaczor G.: Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, nr 10(2), 2011, s. 27-34.

[9]  Zawilski M., Brzezińska A.: Wpływ przeciążenia biologicznej oczyszczalni ścieków w okresach pogody mokrej na jej sprawność, Ochrona Środowiska, nr 2, 2003, s. 37-42.

[10]  Zawilski M., Brzezińska A.: Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem pogody mokrej, Ochrona Środowiska, nr 1, 2003, s. 25-30.

[11]  Brzezińska A.: Zmiany temperatury ścieków ogólnospławnych na podstawie pomiarów on-line, Inżynieria Ekologiczna, nr 26, 2011, s. 290-302.

[12]  Bugajski P., Chmielowski K., Wąsik E.: Wpływ opadów atmosferycznych na temperaturę oraz objętość ścieków w małym systemie kanalizacyjnym, Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 2015, s. 1057-1066.

[13]  Bugajski P., Chmielowski K., Kaczor G.: Wpływ wielkości dopływu wód opadowych na skład ścieków surowych w małym systemie kanalizacyjnym, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, t. 15, nr 2, 2016, s. 3-11.

[14]  Kaczor G.: Oddziaływanie wód przypadkowych na stężenie związków biogennych w ściekach surowych i oczyszczonych podczas pogody mokrej, Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 2012, s. 179-191.

[15]  Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trepczy w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok na działce o nr 566/5 w miejscowości Trepcza”, Sanok, styczeń 2010.

[16]  Propozycja planu obszaru aglomeracji Sanok z oczyszczalnią ścieków w Trepczy opracowana w gminie Sanok przy udziale Urzędu Miasta Sanoka, Sanok,
wrzesień 2013.

[17]  Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2015.

[18]  Winczura M.: Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu, Forum Eksploatatora, nr 5(80), 2015, s. 20-23.

[19]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2014 poz. 1800].

[20]  Chmielowski K., Rajchel B., Karnas M.: Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. JCEEA, z. 63 (2/I/16), s. 31-42. DOI: 10.7862/rb.2016.107.

Podsumowanie

TYTUŁ:
REDUKCJA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH NA WYBRANYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW POGODY SUCHEJ I MOKREJ

AUTORZY:
Anna MŁYŃSKA (1)
Krzysztof CHMIELOWSKI (2)
Dariusz MŁYŃSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(3) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.190

SŁOWA KLUCZOWE:
ścieki, oczyszczalnia, redukcja, azot ogólny, fosfor ogólny, pogoda bezdeszczowa, pogoda deszczowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/932

DOI:
10.7862/rb.2017.190

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.190

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności