Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.107, DOI: 10.7862/rb.2017.107

PARAMETRY KONTAKTU MIĘDZYFAZOWEGO WYBRANYCH MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM

Andrzej GRUCHOT, Eugeniusz ZAWISZA, Ewa CZYŻ

DOI: 10.7862/rb.2017.107

Streszczenie

Celem badań było określenie wytrzymałości na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska odpadów Elektrociepłowni Kraków (EDF Polska S.A.) oraz oporu tarcia międzyfazowego na kontakcie pomiędzy przedmiotową mieszaniną a geowłókniną PPST 100. Badania przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania. Próbki do badań formowano w skrzynce aparatu przy wilgotności optymalnej przez ich zagęszczanie do IS = 0,90 i 1,00. Ścinanie próbek przeprowadzono bez i z ich nawodnieniem.

Parametry wytrzymałości na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej były duże. Stwierdzono istotny wpływ zagęszczenia, którego wzrost spowodował zwiększenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Natomiast nawodnienie próbek spowodowało zmniejszenie parametrów wytrzymałości na ścinanie. Wartości parametrów oporu tarcia międzyfazowego na kontakcie mieszanina popiołowo-żużlowa a geowłóknina były również duże. Należy również wskazać, że nawodnienie próbek spowodowało zwiększenie kąta tarcia międzyfazowego i zmniejszenie adhezji. Można więc stwierdzić, że stosowanie mieszanin popiołowo-żużlowych jako kruszywa antropogenicznego jest ważnym i istotnym zagadnieniem w aspekcie ochrony naturalnych materiałów gruntowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Ajdukiewicz J.: Projektowanie z geosyntetykami – możliwe zagrożenia dla projektantów – cz. I, Autostrady, 5, 2004, s. 84-90.

[2] Ajdukiewicz J.: Projektowanie z geosyntetykami – możliwe zagrożenia dla projektantów – cz. II. Inne, popełniane w procesie projektowania błędy w odniesieniu do pracujących w reżimie wytrzymałościowym materiałów geosyntetycznych, Autostrady, 6, 2004, s. 20-27.

[3] Sobolewski J.: Wymiarowanie zbrojeń geosyntetycznych w konstrukcjach z gruntu zbrojonego zgodnie z przepisami Eurokodu 7, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Drogi i Mosty, 2, 2010, s. 73-86.

[4] Sawicki A., Leśniewska D.: Grunt zbrojony, teoria i zastosowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

[5] Borys M., Filipowicz P.: Wykorzystanie odpadów przemysłowych do budowy i umacniania wałów przeciwpowodziowych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Rocznik Ochrona środowiska, 10, 2008, s. 633-644.

[6] Gruchot A.: Utylizacja odpadów powęglowych i poenergetycznych do celów inżynierskich jako czynnik kształtowania i ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Rozprawy, 2016, ss. 410.

[7] Sybilski D., Kraszewski C.: Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2004.

[8] Gruchot A., Zydroń T.: Właściwości geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego w aspekcie jej przydatności do celów budownictwa ziemnego. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska, 15(2), 2013, s. 1719-1737.

[9] PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

[10] Janusz L., Zawisza M.: Funkcje spełniane przez materiały geosyntetyczne w konstrukcjach inżynierskich, XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 2004, s. 371-380.

[11] Duszyńska A., Bolt A.: Współpraca georusztu i gruntu w badaniu na wyciąganie. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004.

[12] Gruchot A., Zydroń T.: Określenie oporów tarcia na kontakcie wybranych odpadów paleniskowych z geosyntetykami. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 14(4), 2015, s. 35-47.

[13] PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

[14] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

[15] www.drotest.com.pl – serwis internetowy firmy Biuro Inżynierii Drogowej Drotest Józef Judycki, Jacek Alenowicz Sp. j. (dostęp 06.04.2016).

[16] www.gunnex.pl – serwis internetowy firmy GUNNEX PL Sp. z o.o. (dostęp 26.04.2016).

[17] Gruchot A., Ligas E.: Wytrzymałość na ścinanie mieszanek popioło-żużli z piaskiem. Przegląd Górniczy, 12, 2012, s. 123-127.

[18] Gruchot A., Resiuła E.: Wpływ zagęszczenia i nawodnienia na wytrzymałość na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej i stateczność wykonanego z niej nasypu. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 2011, s. 257-264.

[19] Gruchot A.: Opory tarcia na kontakcie mieszanina popiołowo-żużlowa a geowłóknina. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 12(4), 2013, s. 55-65.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PARAMETRY KONTAKTU MIĘDZYFAZOWEGO WYBRANYCH MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM

AUTORZY:
Andrzej GRUCHOT (1)
Eugeniusz ZAWISZA (2)
Ewa CZYŻ (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(2) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
(3) Wodociągi „Niepołomice” Sp. z o.o.

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.107

SŁOWA KLUCZOWE:
mieszanina popiołowo-żużlowa, wytrzymałość na ścinanie, opór tarcia międzyfazowego, geowłóknina

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/849

DOI:
10.7862/rb.2017.107

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.107

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności