Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.296, DOI: 10.7862/rb.2016.296

OCENA KOSZTÓW ZAKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH

Andrzej STUDZIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2016.296

Streszczenie

W pracy przedstawiono ocenę kosztów eksploatacyjnych dwóch zakładów wodociągowych: stacji uzdatniania wody A o wydajności 17000 m3/d oraz przedsiębiorstwa wodociągowego B eksploatującego system zaopatrzenia w wodę o wydajności 5760 m3/d. Zakłady te łączy zakończona w 2014 roku modernizacja i w przypadku drugiego z nich rozbudowa, są to nowoczesne zakłady w pełni spełniające stawiane przed nimi zadania. Przedstawiono koszty eksploatacyjne w 2015 roku zestawione w układzie rodzajowym, podstawą opracowania są dane pochodzące z tych przedsiębiorstw. W strukturze kosztów można zauważyć dwie wspólne cechy – znaczący, ponad 40% udział amortyzacji w kosztach ogólnych oraz koszty płac wraz z narzutami, które stanowiły ponad 20% wydatków. Pozostałe grupy kosztów: materiały, energia, opłaty i podatki, usługi obce i pozostałe koszty stanowiły znikomy udział w kosztach ogólnych. Konsekwencją modernizacji były wysokie koszty jednostkowe produkcji wody, wynoszące w zakładzie A 2,25 zł/m3, z których 0,92 zł/m3 stanowiła amortyzacja. Zaledwie 0,40 zł/m3 wyniosły koszty zmienne. W zakładzie B koszty jednostkowe określono na 5,42 zł/m3, w których 2,62 zł/m3 to amortyzacja natomiast 1,14 zł/m3 to koszty zmienne. Porównując otrzymane wielkości z danymi literaturowymi można stwierdzić, że koszty w badanych zakładach znacznie przewyższają dane literaturowe dla zakładów o zbliżonej wydajności. Wynika to w dużej mierze z kosztów amortyzacji, które są konsekwencją prowadzonych kosztownych działań modernizacyjnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E.: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

[2]  Rauba E., Miłaszewski R.: Koszty funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań 2012, s.137-163.

[3]  Dziembowski Z.: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWN, Warszawa 1983.

[4]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

[5]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 Nr 204, poz. 1728).

[6]  Kuś K., Rożałowska R.: Wpływ kosztów produkcji i dystrybucji wody na cenę jej sprzedaży dla miast zaopatrywanych przez wodociąg grupowy GPW Katowice, Ochrona Środowiska, Nr 1, 2004, s. 13-16.

[7]  Miłaszewski R.: Analiza kosztów stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych, Instal 7-8/2015, s. 74-76.

[8]  Kisło A., Miłaszewski R., Skoczko I: Analiza kosztów eksploatacji miejskiej stacji uzdatniania wody w Suwałkach, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań 2014, s. 137-163.

[9]  Skoczko I., Miłaszeski R., Kisło A., Zadrożna S.: Zależność kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody podziemnej w Suwałkach od jej wydajności, Ekonomia i Środowisko, 3(54), 2015, s. 137-144.

[10]  Studziński A., Pietrucha-Urbanik K. Preventive maintenance and reliability of water supply system elements. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 429-436. DOI: 10.7862/rb.2015.126.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA KOSZTÓW ZAKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH

AUTORZY:
Andrzej STUDZIŃSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.296

SŁOWA KLUCZOWE:
stacja uzdatniania wody, wodociąg, koszty eksploatacyjne, układ rodzajowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/733

DOI:
10.7862/rb.2016.296

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.296

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności