Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
55/4/13, DOI: 10.7862/rb.2013.55

OCENA WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH ZMODERNIZOWANEGO ZBIORNIKA WODNEGO W LEŹNICY WIELKIEJ

Monika GĄSOWSKA, Janusz URBAŃSKI
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.55

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę wyników obliczeń hydraulicznych pod kątem oceny funkcjonowania zmodernizowanych urządzeń upustowych obiektu piętrzącego zbiornika wodnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej. W 2011 roku zrewaloryzowano będący w złym stanie technicznym obiekt piętrzący oraz jego urządzenia upustowe. W celu kompletnej oceny hydraulicznych warunków działania obiektu wodnego przeprowadzono jego inwentaryzację i oględziny konstrukcji budowli
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia odpowiednich analiz. Ponadto wykonano pomiary niwelacyjne w wybranych przekrojach koryta rzeki poniżej budowli. Sporządzono charakterystykę zdolności przepustowej koryta w dolnym stanowisku budowli oraz określono jej wpływ na wydatek spustów dennych zbiornika. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że zmodernizowane urządzenia upustowe umożliwiają poprawne przeprowadzanie przepływów wód i utrzymanie oczekiwanego położenia zwierciadła wody na Zalewie Leźnickim. Dokonano oceny hydraulicznych warunków bezpiecznego przeprowadzania wielkich wód przez urządzenia ewakuacyjne (upustowe) budowli, co zapewnia stabilizację stosunków wodnych na terenach sąsiadujących ze zbiornikiem i zmniejsza zagrożenie wystąpienia podtopień. Przeprowadzone badania terenowe wykazały zły stan koryta rzeki Gnidy poniżej zbiornika, co wpływa na ograniczanie zdolności przepustowej urządzeń ewakuacyjnych (upustowych) budowli przez ich podtopienie i co może być również przyczyną wystąpienia lokalnych podtopień. Oczyszczenie koryta z zarośli oraz innych lokalnych przeszkód spowodowałoby znacząca poprawę w uzyskiwaniu zwiększonych wydatków urządzeń upustowych zbiornika.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Wasilewski W., Faflik R.: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy urządzeń
       wodnych na zbiorniku wodnym w miejscowości Leźnica Wielka. Łódzki Urząd Wo-
       jewódzki, Łódź 2009.

[2]  Gąsowska M.: Modernizacja budowli piętrzących i upustowych zbiornika retencyj-
       nego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Śro-
       dowiska SGGW w Warszawie, Warszawa 2012 (praca niepublikowana).

[3]  Gąsowska M., Urbański J.: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie.
       Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 22(1), nr 59, 2013,
       pp. 36-44.

[4]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu
       instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087).

[5]  Kasprzak K.: Ruch wody – teoretyczne podstawy. IMGW, Warszawa 2003.

[6]  Dąbkowski S.L., Skibiński J., Żbikowski A.: Hydrauliczne podstawy projektów
       wodnomelioracyjnych. PWRiL, Warszawa 1982.

[7]  Suliga J., Nalepa W., Zamiela H.: Upusty małych zbiorników wodnych. Część I
       – Upusty wieżowe. Część III – Spusty. Biblioteczka Projektanta, 4/86, Warszawa
       1986.

[8]  Kisiel A., Bielecka-Turek D., Kisiel J., Malmur R., Mrowiec M.: Poradnik hydrome-
       chanika i hydrotechnika. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
       2003.

[9]  Prochal P.: Podstawy melioracji rolnych, t. 2. PWRiL, Warszawa 1987.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH ZMODERNIZOWANEGO ZBIORNIKA WODNEGO W LEŹNICY WIELKIEJ

AUTORZY:
Monika GĄSOWSKA (1)
Janusz URBAŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
55/4/13

SŁOWA KLUCZOWE:
charakterystyka hydrauliczna budowli wodnej, urządzenia upustowe zbiornika retencyjnego, hydraulika urządzeń spustowych, przepustowość

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/67

DOI:
10.7862/rb.2013.55

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.55

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-10-04

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności