Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.176, DOI: 10.7862/rb.2016.176

MODEL KOSZTOWY RETENCYJNEGO ZBIORNIKA RUROWEGO

Agnieszka STEC

DOI: 10.7862/rb.2016.176

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z retencjonowaniem ścieków w zbiornikach rurowych oraz opisano sformułowany model kosztowy tego zbiornika, który w kolejnym etapie badań zostanie przekształcony w model optymalizacyjny i następnie zaimplementowany w języku programowania AMPL (A Mathematical Programming Language). Do budowy modelu kosztowego zbiornika rurowego zastosowano metodologię Life Cycle Cost, która umożliwia wyznaczenie kosztów w całym cyklu istnienia danego obiektu. W modelu tym wzięto pod uwagę początkowe nakłady inwestycyjne związane z budową zbiornika oraz koszty eksploatacyjne wynikającego z jego funkcjonowania w systemie kanalizacyjnym. Metodologia Life Cycle Cost umożliwia podjęcie właściwej, z punktu widzenia inwestora i eksploatatora, decyzji. W nakładach inwestycyjnych uwzględniono nakłady przeznaczone na zakup terenu pod realizację inwestycji, nakłady przeznaczone na realizację robót ziemnych związanych z budową zbiornika retencyjnego, nakłady obejmujące wykonanie rurowej konstrukcji zbiornika oraz nakłady przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej poniżej zbiornika retencyjnego. W związku z tym, że jest to zbiornik grawitacyjny, który nie wymaga ponoszenia kosztów wynikających z pompowania ścieków, w corocznych kosztach eksploatacyjnych wzięto pod uwagę jedynie koszt czyszczenia zbiornika z osadów. Ze względu na to, iż systemy kanalizacyjne i obiekty z nimi współdziałające projektowane są na bardzo długi okres czasu, w opracowanym modelu kosztowym nie uwzględniono kosztów likwidacji zbiornika.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Bakis N., Kagiouglou M., Aouad G., Amaratunga D., Kishk M. i Al-Hajj A.: An Integrated Environment for Life Cycle Costing in Construction, 2003.

[2]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewania wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, t. 3, s. 33-51, Rzeszów 2014.

[3]    Dziaduch I.: Analiza kosztów okresu istnienia (LCC) obiektu technicznego
w aspekcie jego niezawodności. Logistyka, nr 2, 2011.

[4]    Dziopak J.: Modelowanie wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

[5]    Dziopak J., Słyś D.: Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych w kanalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

[6]    Dziopak J., Stec A., Słyś D.: Rurowy zbiornik retencyjny. Patent nr 216617. Urząd Patentowy RP.

[7]    Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

[8]    Epstein M.: Measuring Corporate Environmental Performance, McGraw-Hill, Chicago, IL 1996.

[9]    Geiger W., Dreiseitl H.: Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Oficyna Wydawnicza Projprzem EKO, Bydgoszcz, 1999.

[10]  Gluch P., Baumann H.: The life cycle costing (LCC) approach:
a conceptual discussion of its usefulness for environmental decision-making. Building and Environment, Vol. 39, 2004.

[11]  Holzhüter E.: Główne czynniki kształtujące koszty eksploatacji LCC układów pompowych. Pompy i Pompownie, nr. 11, 2000.

[12]  Hong T., Han S., Lee S.: Simulation-based determination of optimal life-cycle cost for FRP bridge deck panels. Automation and Constructions, no. 16, 2007.

[13]  Jędral W.: Dobór optymalnych parametrów oraz wybór pomp sieciowych
w źródłach ciepła na podstawie kosztu życia LCC. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 10, 2010.

[14]  Karmowski Z., Rynkowski P.: Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania pomp ciepła na przykładzie wybranego obiektu. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 1, 2010.

[15]  Kaźmierczak B., Kotowski A.: The influence of precipitation intensity growth on the urban drainage systems designing, Theoretical and Applied Climatology, 118, 2014, s. 285-296.

[16]  Materiały graficzne firmy Uponor Infra.

[17]  Pochwat K., Słyś D.: Innowacyjny wysokosprawny zbiornik retencyjny wód deszczowych, Magazyn Autostrady, nr 1-2, 2016, s. 38-40.

[18]  Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.

[19]  Słyś D., Dziopak J.: Retencyjny kanał ściekowy. Patent nr 217405. Urząd Patentowy RP.

[20]  Słyś D., Stec A.: Analiza LCC wariantów zagospodarowania wód deszczowych
w budynku wielorodzinnym. Proceedings of ECOpole, Vol. 6, No. 1, 2012.

[21]  Słyś D., Stec A., Zelenakova M.: A LCC analysis of rainwater management variants. Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 19, No. 3, 2012.

[22]  Stec A.: Optymalizacja innowacyjnych zbiorników w kanalizacji ogólnospławnej. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2013.

[23] Stec A.: Optimization of the hydraulic system of the storage reservoir hydraulically unloading the sewage network. Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 21, No. 2, 2014, s. 215-228.

[24] Suligowski Z.: Redukcja spływu wód opadowych. Wodociągi i Kanalizacja, nr 6/2007.

[25]  Suligowski Z.: Alternatywa dla wód opadowych. Wodociągi i Kanalizacja, nr 4/2008.

[26]  Świderski M.: Analiza LCC (Life Cycle Cost Analysis) narzędziem wspomagającym ocenę projektów inwestycyjnych związanych z techniką pompową. IX Forum Użytkowników Pomp, Szczyrk 2003.

[27]  Ulatowski W.: Analiza kosztów urządzeń infrastruktury tramwajowej
w pełnym cyklu życia. Technika Transportu Szynowego, nr 9, 2007.

[28]  White G., Ostwald P.: Life cycle costing. Management Accounting, January 1976.

[29]  Woodward D., Demirag I.: Life cycle costing. Career Accountant, November 1989.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MODEL KOSZTOWY RETENCYJNEGO ZBIORNIKA RUROWEGO

AUTORZY:
Agnieszka STEC

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.176

SŁOWA KLUCZOWE:
zbiorniki rurowe, kanalizacyjne zbiorniki retencyjne, Life Cycle Cost, optymalizacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/610

DOI:
10.7862/rb.2016.176

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.176

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności