Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.161, DOI: 10.7862/rb.2016.161

ANALIZA SWOT ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW INFILTRACJI WÓD OPADOWYCH NA TERENIE OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

Sabina KORDANA, Daniel SŁYŚ

DOI: 10.7862/rb.2016.161

Streszczenie

Obserwowany współcześnie dynamiczny rozwój sektorów budownictwa i transportu powoduje sukcesywne zwiększanie się udziału powierzchni utwardzonych w całkowitej powierzchni zlewni. Następstwem tego procesu jest wzrost ilości wód deszczowych ujmowanych w systemy kanalizacji krytej i odprowadzanych do odbiornika, co skutkuje częstym przeciążaniem istniejących kolektorów kanalizacyjnych oraz pogorszeniem stanu rzek. Zapobieganie tym zjawiskom jest możliwe tylko w przypadku stosowania zrównoważonych systemów zagospodarowania wód opadowych, do których zaliczane są między innymi systemy infiltracyjne. Możliwości aplikacji urządzeń rozsączających wody deszczowe są jednak uzależnione od szeregu czynników, takich jak warunki gruntowo-wodne czy charakterystyka ilościowa i jakościowa odprowadzanego do gruntu medium. W celu określenia strategii rozwoju systemów przeznaczonych do infiltracji wód opadowych przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron tych systemów, jak również potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z ich implementacji na terenie osiedli mieszkaniowych. Jako narzędzie wykorzystano analizę SWOT/TOWS, będącą jedną z metod planowania strategicznego. Przeprowadzone badania wskazują na duży potencjał rozpatrywanych systemów, który wynika ze sprzyjających ich rozwojowi szans, co powoduje potrzebę możliwie największego wykorzystania tych szans przy pomocy mocnych stron systemów infiltracyjnych. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak podjęcie działań ukierunkowanych na osłabienie wad systemów infiltracyjnych oraz rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców, gdyż tylko kompleksowe podejście do kwestii rozsączania wód deszczowych pozwoli w pełni wykorzystać atuty urządzeń infiltracyjnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Al-Rubaei A.M., Viklander M., Blecken G.T.: Long-term hydraulic performance of stormwater infiltration systems, Urban Water Journal, vol. 12, 2015, pp. 660-671.

[2]    Analiza SWOT, http://analiza-swot.pl/ {dostęp: 12.02.2016 r.}.

[3]    Azarnivand A., Hashemi-Madani F.S., Banihabib M.E.: Extended fuzzy analytic hierarchy process approach in water and environmental management (case study: Lake Urmia Basin, Iran), Environmental Earth Sciences, vol. 73, 2015, pp. 13-26.

[4]    Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

[5]    Di Modugno M., Gioia A., Gorgoglione A., Iacobellis V., la Forgia G., Piccinni A.F., Ranieri E.: Build-Up/Wash-Off Monitoring and Assessment for Sustainable Management of First Flush in an Urban Area, Sustainability, vol. 7, 2015,
pp. 5050-5070.

[6]    Czarniecki D., Słyś D.: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewanie wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61 (3/I), 2014, s. 33-51.

[7]    Dziopak J., Starzec M.: Wpływ kierunku i prędkości fali deszczu na kubaturę użytkową wielokomorowych zbiorników retencyjnych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61 (3/I), 2014, s. 83-93.

[8]    GhaffarianHoseini A., Tookey J., GhaffarianHoseini A., Yusoff S.M., Hassan N.B.: State of the art of rainwater harvesting systems towards promoting green built environments: a review, Desalination and Water Treatment, vol. 57, 2016, pp. 95-104.

[9]    Hou L.Z., Yang H., Li M.: Removal of chemical oxygen demand and dissolved nutrients by a sunken lawn infiltration system during intermittent storm events, Water Science and Technology, vol. 69, 2014, pp. 398-406.

[10]  Igliński B., Piechota G., Iglińska A., Cichosz M., Buczkowski R.: The study on the SWOT analysis of renewable energy sector on the example of the Pomorskie Voivodeship (Poland), Clean Technologies and Environmental Policy, vol. 18, 2016, pp. 45-61.

[11]  Jaber J.O., Elkarmi F., Alasis E., Kostas A.: Employment of renewable energy in Jordan: Current status, SWOT and problem analysis, Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 49, 2015, pp. 490-499.

[12]  Kallioras A., Pliaas F., Diamantis I., Kallergis G.: SWOT analysis in groundwater resources management of coastal aquifers: a case study from Greece, Water International, vol. 35, 2010, pp. 425-441.

[13]  Kaposztasova D., Vranayova Z., Markovic G., Purcz P.: Rainwater Harvesting, Risk Assessment and Utilization in Kosice-City, Slovakia, Procedia Engineering, vol. 89, 2014, pp. 1500-1506.

[14]  Kaźmierczak B., Kotowski A.: The influence of precipitation intensity growth on the urban drainage systems designing, Theoretical and Applied Climatology, vol. 118, 2014, pp. 285-296.

[15]  Kordana S., Słyś D.: Analiza SWOT wykorzystania wody deszczowej w instalacjach wewnętrznych budynków, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna INFRAEKO 2016 „Nowoczesne miasta, Infrastruktura i środowisko”, Rzeszów-Kraków 2016, s. 185-195.

[16]  Kordana S., Słyś D.: Analiza kosztów cyklu życia skrzynek rozsączających, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61 (3/I), 2014,
s. 127-139.

[17]  Kumar K., Kozak J., Hundal L., Cox A., Zhang H., Granato T.: In-situ infiltration performance of different permeable pavements in a employee used parking lot
– A four-year study, Journal of Environmental Management, vol. 167, 2016,
pp. 8-14.

[18]  Markovič G., Zeleňáková M., Vranayová Z., Kaposztásova D.: Research of Infiltration Facility Efficiency and Quality of Rainwater Harvested from Surface Runoff in Real Conditions [w:] Storm Water Management. Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland, (pod red.) Hlavínek P., Zeleňáková M., Springer International Publishing Switzerland, Cham 2015, pp. 83-112.

[19]  Mohamed M., El Kezza O., Abdel-Aaal M., Schellart A., Tait S.: Effects of coolant flow rate, groundwater table fluctuations and infiltration of rainwater on the efficiency of heat recovery from near surface soil layers, Geothermics, vol. 53, 2015, pp. 171-182.

[20]  Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.

[21]  Pochwat K., Słyś D.: Innowacyjny wysokosprawny zbiornik retencyjny wód deszczowych, Magazyn Autostrady, nr 1-2, 2016, s. 38-40.

[22]  Sarsby A.: A Useful Guide to SWOT Analysis, Pansophix Limited, 2012.

[23]  Shafique M., Kim R.: Low Impact Development Practices: A Review of Current Research and Recommendations For Future Directions, Ecological Chemistry and Engineering S, vol. 22, 2015, pp. 543-563.

[24]  Sillanpää N., Koivusalo H.: Stormwater quality during residential construction activities: influential variables, Hydrological Processes, vol. 29, 2015,
pp. 4238-4251.

[25]  Sleegers F., Brabec E.: Linear infiltration systems along urban streets: evaluating aesthetic values, Journal of Landscape Architecture, vol. 9, 2014, pp. 48-59.

[26]  Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.

[27]  Słyś D., Kordana S., Dziopak J.: The Law Regulations on the Subject of Rainwater Management in Poland [w:] Storm Water Management. Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland, (pod red.) Hlavínek P., Zeleňáková M., Springer International Publishing Switzerland, Cham 2015, pp. 197-210.

[28]  Talaei A., Ahadi M.S., Maghsoudy S.: Climate friendly technology transfer in the energy sector: A case study of Iran, Energy Policy, vol. 64, 2014, pp. 349-363.

[29]  Zeleňáková M., Hudáková G.: The necessity of hydrogeological survey in infiltration systems design, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 61 (3/I), 2014, pp. 401-409.

[30]  Zeleňáková M., Markovič G., Kaposztásová D., Vranayová Z.: Rainwater Management in Compliance With Sustainable Design of Buildings, Procedia Engineering, vol. 89, 2014, pp. 1515-1521.

[31]  Zeng M., Ouyang S.J., Zhang Y.J., Shi H.: CCS technology development in China: Status, problems and countermeasures‒Based on SWOT analysis, Renewable
& Sustainable Energy Reviews, vol. 39, 2014, pp. 604-616.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA SWOT ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW INFILTRACJI WÓD OPADOWYCH NA TERENIE OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

AUTORZY:
Sabina KORDANA (1)
Daniel SŁYŚ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016.161

SŁOWA KLUCZOWE:
analiza SWOT/TOWS, gospodarka wodami opadowymi, systemy rozsączające wody deszczowe, zrównoważony rozwój

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/598

DOI:
10.7862/rb.2016.161

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2016.161

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2016-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności