Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.73, DOI: 10.7862/rb.2015.73

TRANSMITANCJE CIEPLNE DWUWARSTWOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZRÓŻNICOWANYCH MATERIAŁEM NOŚNYM

Jarosław STRZAŁKOWSKI, Halina GARBALIŃSKA

DOI: 10.7862/rb.2015.73

Streszczenie

W niniejszej pracy poddano analizie zbiór danych dotyczących dynamicznych
charakterystyk cieplnych ścian zewnętrznych o różnie dobranej pod względem
materiałowym warstwie konstrukcyjnej. Główny cel stanowiło poszukiwanie
rozwiązań przegród, które nie tylko zapewniać będą odpowiednio wysoką izolacyjność
cieplną, ale które umożliwią magazynowanie energii oraz odpowiednie jej
wykorzystanie w zależności od zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego.
Obliczenia wykonano dla przegród z warstwą nośną z rozmaitych
kompozytów betonowych (na bazie kruszyw lekkich keramzytu i popiołoporytu,
w dwóch wariantach z domieszką napowietrzającą i bez), betonu komórkowego,
litego drewna klejonego oraz innych typowych materiałów małowymiarowych:
cegły silikatowej oraz cegły dziurawki. Wyznaczono rozkłady transmitancji cieplnej
w zależności od przyjętego okresu wahań temperatury. Obliczono również
współczynniki tłumienia oraz powierzchniowe pojemności cieplne przegród dla
okresów wahań temperatury równych 24h oraz 168h. Wyniki wskazują, że
uwzględnienie ciepła właściwego materiałów umożliwia bardziej precyzyjną ocenę
przegrody pod względem cieplnym. Bardzo dobre właściwości tłumiące przegrody
uzyskano dla kompozytów betonowych oraz litego drewna klejonego.
Otrzymane dane sugerują, że tego typu rozwiązania powodują zredukowanie amplitud
chwilowych strumieni ciepła w krótkich okresach wahań temperatury w porównaniu
do materiałów o niskim cieple właściwym. Zaostrzone przepisy Dyrektywy
2010/31/UE wskazują na potrzebę szerszego rozpatrzenia problemu i zasadność
analizowania przegród w niestacjonarnych warunkach temperaturowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Garbalińska H., Strzałkowski J.: Analiza porównawcza dynamicznych charakterystyk
cieplnych przegród wykonanych z różnych kompozytów betonowych, Inżynieria
i Budownictwo, nr 6, 2012, s. 307–311.
[2] PN-EN ISO 13786:2008: Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych,
Dynamiczne charakterystyki cieplne, Metody obliczania.
[3] PN-EN ISO 6946:1999: Komponenty budowlane i elementy budynku, Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła, Metoda obliczania.
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[5] Strzałkowski J.: Ocena przydatności wybranych kompozytów betonowych
do wznoszenia ścian zewnętrznych, Praca magisterska, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TRANSMITANCJE CIEPLNE DWUWARSTWOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZRÓŻNICOWANYCH MATERIAŁEM NOŚNYM

AUTORZY:
Jarosław STRZAŁKOWSKI (1)
Halina GARBALIŃSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.73

SŁOWA KLUCZOWE:
ściany zewnętrzne, transmitancja cieplna, pojemność cieplna,
dynamiczne charakterystyki cieplne, ciepło właściwe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/341

DOI:
10.7862/rb.2015.73

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.73

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-19

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności