Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
22/15, DOI: 10.7862/rb.2015.22

ANALIZA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA WODY POBIERANEJ DO UZDATNIANIA ZE ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE W LATACH 1990-2013

Anna NOWACKA, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Damian PANASIUK

DOI: 10.7862/rb.2015.22

Streszczenie

Zbiornik Goczałkowicki jest zbiornikiem zaporowym zlokalizowanym na rzece Mała Wisła w regionie wodnym Małej Wisły. Do podstawowych funkcji omawianego zbiornika należą: zaopatrzenie w wodę mieszkańców województwa śląskiego oraz ochrona przeciwpowodziowa. Dodatkowymi funkcjami zbiornika są: wyrównanie przepływów w okresie suszy, ochrona przyrody oraz rekreacja. Woda poddawana uzdatnianiu w ZUW Goczałkowice pochodzi z dwóch niezależnych źródeł zasilania, jakie stanowią zbiornik Goczałkowice oraz zbiornik Czaniec. Woda pobierana ze zbiornika Goczałkowice jest przesyłana do układu technologicznego GO-CZA I, natomiast mieszanina strumieni wody ze zbiorników Goczałkowice
i Czaniec zasila ciąg GO-CZA II. W niniejszej pracy przeanalizowano wartości wybranych wskaźników jakości wody pobieranej ze zbiornika Goczałkowice, takich jak pH, temperatura, barwa rzeczywista i mętność, w celu porównania zmian tych wskaźników na przestrzeni 24 lat (1990-2013). Analiza danych z monitoringu wód zbiornika wykazała, że w ostatnich kilku latach wskaźniki jakości wody były na ustalonym poziomie. We wcześniejszym okresie odnotowywano wprawdzie wahania wartości tych wskaźników, ale występowały one incydentalnie. Można zatem stwierdzić, że podwyższone wartości tych wskaźników były związane ze zwiększoną ilością opadów atmosferycznych, które wystąpiły na badanym obszarze i wraz ze spływem powierzchniowym mogły wnieść do zbiornika znaczne ilości zawiesin. Monitorowanie wskaźników jakości wody ze zbiornika Goczałkowice umożliwia odpowiedni dobór parametrów procesowych w trakcie uzdatniania. Jednocześnie wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa i niezawodności całego systemu zaopatrzenia w wodę. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Absalon D., Matysik M., Ruman M.: Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach. „Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”, Sosnowiec 14. lipca 2010.
 2. Bojarski A., Gręplowska Z., Nachlik E.: Zbiornik Goczałkowice. Analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia zarządzania zbiornikiem zaporowym. Monografia 420, seria: Inżynieria Środowiska, Kraków 2012.
 3. Hebliński J.: 50 lat tradycji i nowoczesności. GPW S.A., ZUW Goczałkowice, Goczałkowice 2006.
 4. Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Panasiuk D.: Charakterystyka wybranych parametrów jakości wody zasilającej ZUW Goczałkowice. Inżynieria i Ochrona Środowiska, nr 14(4), 2011, s. 385-396.
 5. Panasiuk D., Król K.: Gospodarka w zlewni zbiornika Goczałkowice. Raport ZIZOZAP, Katowice 2011.
 6. Panasiuk D., Nowacka A.: Pobór a produkcja wody pitnej przez ZUW Goczałkowice. Raport ZIZOZAP, Katowice 2012.
 7. Panasiuk D., Nowacka A.: System zaopatrzenia w wodę oraz technologie uzdatniania wody ze zbiornika Goczałkowice. Raport ZIZOZAP, Katowice 2011.
 8. Panasiuk D., Nowacka A., Głodek A.: Część ekonomiczna systemu zarządzania zbiornikiem Goczałkowice. Raport końcowy z prac NILU Polska, ZIZOZAP. Częstochowa 2013.
 9. Rak J.: Bezpieczeństwo i niezawodność systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW), [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, t. II, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak (red.). Poznań 2012, s. 145-169.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 Nr 204, poz. 1728).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008. Nr 162, poz. 1008).
 12. RZGW Gliwice i RZGW Kraków. Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej w zlewni pilotowej Górna Wisła. Gliwice-Kraków 2005.
 13. Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń
 14. w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni. Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa i Instytut Ochrony Środowiska, Kraków-Warszawa 2010.
 15. Wieczysty A., Rak J.: Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie wymagań jakościowych. Ochrona Środowiska, nr 1(56), 1995, s. 5-10.
 16. Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki. Natura 2000. Standardowy Formularz Danych, SDF 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA WODY POBIERANEJ DO UZDATNIANIA ZE ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE W LATACH 1990-2013

AUTORZY:
Anna NOWACKA (1)
Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA (2)
Damian PANASIUK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Politechnika Częstochowska 2. Politechnika Częstochowska 3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
22/15

SŁOWA KLUCZOWE:
jakość wody, barwa rzeczywista, mętność, pH, temperatura

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/245

DOI:
10.7862/rb.2015.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.22

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-01-03

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności