Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
20/15, DOI: 10.7862/rb.2015.20

WIELOPARAMETRYCZNA OCENA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RZESZOWIE PRZED MODERNIZACJĄ

Katarzyna MAJ, Adam MASŁOŃ

DOI: 10.7862/rb.2015.20

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest wieloparametryczna ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Rzeszowie przed jej modernizacją. Miejska oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie wybudowana w latach 1974-1988 była wielokrotnie modernizowana (1992-1998, 2001, 2003-2004, 2012-2013). Projektowana średniodobowa przepustowość wynosi Qdśr = 62 500 m3∙d-1, Qdmax = 75 000 m3∙d-1, a równoważna liczba mieszkańców 400000 RLM. Technologia oczyszczania ścieków zakłada mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków ze zintegrowanym usuwaniem substancji biogennych oparte na konwencjonalnym wielofazowym osadzie czynnym z denitryfikacją wyprzedzającą i nitryfikacją w układzie cyrkulacyjnym. Ciąg technologiczny obiektu stanowi krata schodkowa, piaskownik poziomy, osadnik wstępny, komora osadu czynnego oraz osadniki wtórne. Od stycznia 2011 do grudnia 2013 r. oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie pracowała w zmiennych warunkach obciążeń hydraulicznych. Średni przepływ w analizowanym okresie wynosił 39 961 m3∙d-1. W latach 2011-2013 średnia efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni komunalnej w Rzeszowie wyniosła: BZT5 – 98,1 ± 1,05%, ChZTCr – 94,4 ± 2,34%, zawiesina ogólna – 97,5 ± 2,21%, azot ogólny – 76,4 ± 6,48%, fosfor ogólny – 94,1 ± 5,23%. W analizowanym okresie oczyszczalnia ścieków zapewniała właściwą skuteczność usuwania zanieczyszczeń względem wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Interpretacja efektywności oczyszczalni ścieków w odniesieniu do wymagań określonych w RMŚ dla obiektów o wielkość RLM ≥ 100000 wykazała liczne przekroczenia wartości dopuszczalnych. Wskazuje to na potrzebę modernizacji oczyszczalni przede wszystkim w zakresie usuwania związków biogennych. Modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyni się do zmniejszenia odprowadzanego do środowiska wodnego ładunku zanieczyszczeń związków biogennych, ograniczenia ryzyka eutrofizacji wód odbiornika i w konsekwencji do poprawy jakości środowiska wodnego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Chmielowski K., Ślizowski R.: Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, no. 5, 2009, s. 137-146.
 2. Decyzja Wojewody Podkarpackiego z 20.09.1999 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni m. Rzeszów. Znak OŚ- III-2-6210/9/99.
 3. Długosz J., Gawdzik J.: Ocena poprawności działania oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 5, 2014, s. 195-199.
 4. Masłoń A.: Evaluation of the effectiveness of wastewater treatment plant in Jasło under different hydraulic loading. Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 16, issue 2, 2014, pp. 31-40.
 5. Materiały informacyjne udostępnione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie.
 6. Neverova-Dziopak E., Cierlikowska P.: Wpływ modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków na stan troficzny wód odbiornika. Ochrona Środowiska, vol. 36, nr 2, 2014, s. 53-58.
 7. Nowak A.: Instalacja dezintegracji osadu nadmiernego na Oczyszczalni Ściekóww Rzeszowie. Forum Eksploatatora, nr 5, 2006.
 8. Program ochrony środowiska Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017-2020, 2003.
 9. Rak J., Wieczysty A.: Funkcjonowanie system oczyszczalnia-odbiornik ściekóww świetle teorii niezawodności. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Tech-niczna „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysło-wych”, Rajgród 1997, s. 16-24.
 10. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2014.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, orazw sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
 12. Wałęga A.: Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi. Forum Eksploatatora, nr 5, 2009, s. 30-34.
 13. Wróbel K., Łagód G., Sobczuk H.: Analiza zmian ładunku zanieczyszczeń dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków na przykładzie miast Warszawy i Lublina. Proc. of ECOpole, vol. 2, no. 2, 2008, s. 499-504.
 14. www.mpwik.rzeszow.pl (dostęp 28.11.2014 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
WIELOPARAMETRYCZNA OCENA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RZESZOWIE PRZED MODERNIZACJĄ

AUTORZY:
Katarzyna MAJ (1)
Adam MASŁOŃ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
20/15

SŁOWA KLUCZOWE:
ścieki, oczyszczalnia ścieków, wskaźniki zanieczyszczeń

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/243

DOI:
10.7862/rb.2015.20

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.20

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-01-07

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności