Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
19/15, DOI: 10.7862/rb.2015.19

WYSTĘPOWANIE FTALANÓW I SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH W ŚRODOWISKU

Małgorzata KIDA, Piotr KOSZELNIK

DOI: 10.7862/rb.2015.19

Streszczenie

Praca zawiera przegląd literatury na temat występowania ftalanów i substancji powierzchniowo czynnych w różnych komponentach środowiska oraz możliwości usuwania ich ze ścieków. Są to grupy związków, których obecność w życiu jest nieunikniona ze względu na ich powszechne wykorzystanie. Analiza dostępnej
literatury wykazała, że wody powierzchniowe i osady denne zawierają wysokie stężenie ftalanów i surfaktantów pochodzących głównie ze ścieków przemysłowych i komunalnych. W konwencjonalnych procesach oczyszczania ścieków substancje te nie są w dostatecznym stopniu usuwane. W wielu przypadkach znaczna część tych związków jest wprowadzana do środowiska w niezmienionej formie albo w postaci bardziej toksycznych metabolitów. Dodatkowo wyniki badań opublikowane w literaturze są rozbieżne. Autorzy w swoich badaniach potwierdzili, że eliminacja tych związków jest zależna przede wszystkim od matrycy środowiskowej. Ponadto przedstawiono informacje na temat prowadzonych badań w zakresie zastosowania m.in. zawansowanych metod utleniania, np. takich procesów, jak UV/H2O2, O3/H2O2 i O3/AC, w celu usunięcia tych związków ze ścieków. Jednak stosowanie nowoczesnych technologii utleniania nie pozwala na uzyskanie jednoznacznych wyników, przy czym mogą one jednocześnie zwiększać możliwość tworzenia się pośrednich produktów degradacji, które często są bardziej toksyczne niż związki macierzyste. Zadowalające efekty eliminacji tych związków można uzyskać, stosując różne metody kombinowane, składające się z kilku procesów jednostkowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Abdel daiem M.M., Rivera-Utrilla J., Ocampo-Pérez R., Méndez-Díaz J.D., Sánchez-Polo M.: Environmental impact of phthalic acid esters and their removal from, water and sediments by different technologies – A review. Journal of Environmental Management, vol. 109, 30 October 2012, pp. 164-178.
 2. Affek K., Załęska-Radziwiłł M.: Badanie biodegradacji i ekotoksyczności metabolitów biochemicznego rozkładu 17α – etynyloestradiolu, [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, T.M. Traczewska (red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 9-18.
 3. Barnabé S., Beauchesne I., Cooper D.G., Nicell J.A.: Plasticizers and their degradation products in the process streams of a large urban physicochemical sewage treatment plant. Water Res., no. 42, 2008, pp. 153-162.
 4. Barreca S., Indelicato R., Orecchio S., Pace A.: Photodegradation of selected phthalates on mural painting surfaces under UV light irradiation. Microchemical Journal, vol. 114, May 2014, pp. 192-196.
 5. Bergé A.,  Cladière M., Gasperi J.,  Coursimault A.,  Tassin B., Moilleron R.: Meta-analysis of environmental contamination by phthalates. Environmental Science and Pollution Research, no. 19, 2012, pp. 3798-3819.
 6. Biń A.K.: Pogłębione utlenianie w oczyszczaniu ścieków. Ecomanager, nr 5(14), 2011, http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=12975.
 7. Borghi C.C., Fabbri M., Fiorini M., Mancini M., Ribani P.L.: Magnetic removal of surfactants from wastewater using micrometric iron oxide powders. Separation and Purification Technology, vol. 83, 15 November 2011, pp. 180-188.
 8. Brooke L., Thursby G.: Ambient aquatic life water quality criteria for nonylphenol. Report for the United States EPA. Office of Water, Office of Science and Technology, Washington, DC, USA 2005.
 9. Byrns G.: The fate of xenobiotic organic compounds in wastewater treatment plants. Water Research, vol. 35, issue 10, July 2001, pp. 2523-2533.
 10. Cabeza Y., Candela L., Ronen D., Teijon G.: Monitoring the occurrence of emerging contaminants in treated wastewater and groundwater between 2008 and 2010. The Baix Llobregat. Journal of Hazardous Materials, vol. 239-240, 2012, pp. 32-39.
 11. Cai Q.-Y., Mo C.-H., Wu Q.-T., Zeng Q.-Y., Katsoyiannis A.: Occurrence of organic contaminants in sewage sludges from eleven wastewater treatment plants, China. Chemosphere, vol. 68, issue 9, August 2007, pp. 1751-1762.
 12. Camacho-Muñoz D., Martín J., Santos J.L., Aparicio I., Alonso E.: Occurrence of surfactants in wastewater: Hourly and seasonal variations in urban and industrial wastewaters from Seville (Southern Spain). Science of the Total Environment, vol. 468-469, 15 January 2014, pp. 977-984.
 13. Chen C.Y.: The oxidation of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in aqueous solution by UV/H2O2photolysis. Water Air Soil Pollut., no. 209 (1-4) 2010, pp. 411-417.
 14. Clara M., Scharf S., Scheffknecht C., Gans O.: Occurrence of selected surfactants in untreated and treated sewage. Water Research, vol. 41, issue 19, November 2007, pp. 4339-4348.
 15. Clara M., Windhofer G., Hartl W., Braun K., Simon M., Gans O., Scheffknecht C., Chovanec A.: Corrigendum to “Occurrence of phthalates in surface runoff, untreated and treated wastewater and fate during wastewater treatment”. Chemosphere, no. 78(9), 1078-1084.
 16. Clara M., Windhofer G., Hartl W., Braun K., Simon M., Gans O., Scheffknecht C., Chovanec A.: Occurrence of phthalates in surface runoff, untreated and treated wastewater and fate during wastewater treatment. Chemosphere, vol. 78, issue 9, February 2010, pp. 1078-1084.
 17. Corada-Fernández C., Lara-Martín P.A., Candela L., González-Mazo E.: Vertical distribution profiles and diagenetic fate of synthetic surfactants in marine and freshwater sediments. Science of The Total Environment, vol. 461-462, 1 September 2013, pp. 568-575.
 18. Dachs J., van Ry D.A., Eisenreich S.J.: Occurrence of estrogenic nonylphenols in the urban and coastal atmosphere of the lower Hudson river estuary. Environ. Sci. Technol., no. 33 (1999), pp. 266-2679.
 19. Dargnat C., Teil M.-J., Chevreuil M., Blanchard M.: Phthalate removal throughout wastewater treatment plant. Case study of Marne Aval station (France). Science of the Total Environment, vol. 407, issue 4, 1 February 2009, pp. 1235-1244.
 20. David A., Fenet H., Gomez E.: Alkylphenols in marine environments: Distribution monitoring strategies and detection considerations. Mar. Pollut. Bull., no. 58 (2009), pp. 953-960.
 21. Deblonde T., Cossu-Leguille C., Hartemann P.: Emerging pollutants in wastewater: A review of the literature. International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 214, issue 6, November 2011, pp. 442-448.
 22. Ding W.-H., Tzing S.-H., Lo J.-H.: Occurrence and concentrations of aromatic surfactants and their degradation products in river waters of Taiwan. Chemosphere, no. 38 (1999), pp. 2597-2606.
 23. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.).
 24. Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz Dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (tekst mający znaczenie dla EOG).
 25. Farrell M., Jones D.L.: Critical evaluation of municipal solid waste composting and potential compost markets Bioresource Technology, vol. 100, issue 19, October 2009, pp. 4301-4310.
 26. Fauser P., Vikelsøe J., Sørensen P.B., Carlsen L.: Phthalates, nonylphenols and LAS in an alternately operated wastewater treatment plant-fate modelling based on measured concentrations in wastewater and sludge. Water Research, vol. 37, issue 6, March 2003, pp. 1288-1295.
 27. Ferguson P.L., Iden C.R., Brownawell B.J.: Distribution and fate of neutral alkylphenol ethoxylate metabolites in a sewage-impacted urban estuary. Environ. Sci. Technol., no. 35, 2001, pp. 2428-2435.
 28. Fernández M.A.,  Gómara B., González M.J.: Occurrence of phthalates and their metabolites in the environment and human health implications. The Handbook of Environmental Chemistry Emerging Organic Contaminants and Human Health, 2012.
 29. Ferreira de Oliveira T., Chedeville O., Cagnon B., Fauduet H.: Degradation kine-
 30. tics of DEP in water by ozone/activated carbon process: Influence of pH. Desalination, vol. 269, issues 1-3, 15 March 2011, pp. 271-275.
 31. Fromme H., Küchler T., Otto T., Pilz K., Müller J., Wenzel A.: Occurrence of phthalates and bisphenol A and F in the environment. Water Research, vol. 36,
 32. issue 6, 2002, pp. 1429-1438.
 33. Gao D., Li Z., Wen Z., Ren N.: Occurrence and fate of phthalate esters in full-scale domestic wastewater treatment plants and their impact on receiving waters along the Songhua River in China. Chemosphere, vol. 95, January 2014, pp. 24-32.
 34. Gasperi J., Garnaud S., Rocher V., Moilleron R.: Priority pollutants in surface waters and settleable particles within a densely urbanised area: Case study of Paris (France). Science of The Total Environment, vol. 407, issue 8, 1 April 2009, pp. 2900-2908.
 35. Gimeno P., Thomas S., Bousquet C., Maggio A.-F., Civade C., Brenier C., Bonnet P.-A.: Identification and quantification of 14 phthalates and 5 non-phthalate plasticizers in PVC medical devices by GC-MS. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, vol. 949-950, April 2014, pp. 99-108.
 36. Gomez V., Ferreres L., Pocurull E., Borrull F.: Determination of non-ionic and anionic surfactants in environmental water matrices. Talanta, vol. 84, issue 3, 15 May 2011, pp. 859-866.
 37. González S., Petrovic M., Barceló D.: Removal of a broad range of surfactants from municipal wastewater – Comparison between membrane bioreactor and conventional activated sludge treatment. Chemosphere, vol. 67, issue 2, February 2007, pp. 335-343.
 38. Hernández-Leal L., Temmink H., Zeeman G., Buisman C.J.N.: Removal of micropollutants from aerobically treated grey water via ozone and activated carbon. Water Research, vol. 45, issue 9, April 2011, pp. 2887-2896.
 39. Isobe T., Takada H.: Determination of degradation products of alkylphenol polyethoxylates in municipal wastewaters and rivers in Tokyo, Japan. Environmental Toxicology and Chemistry, vol. 23, no. 3, March 2004, pp. 599-605.
 40. Jakubowska A.: Współczesne surfaktanty i ich struktury micelarne tworzone
 41. w roztworach wodnych. Wiadomości Chemiczne, nr 67, 2013, s. 983-999.
 42. Julinová M., Slavík R.: Removal of phthalates from aqueous solution by different adsorbents: A short review. Journal of Environmental Management, vol. 94, issue 1, February 2012, pp. 13-24.
 43. Kabsch-Korbutowicz M., Majewska-Nowak K.: Usuwanie mikrozanieczyszczeń organicznych z wody w procesie ultrafiltracji. Ochrona Środowiska, nr 1 (68), 1998, s. 7-12.
 44. Kaleta J.: Substancje powierzchniowo czynne w środowisku wodnym. Inżynieria
 45. i Ochrona Środowiska, t. 8, nr 1, 2005, s. 99-115.
 46. Kasprzyk-Hordern B., Dinsdale R.M., Guwy A.J.: The removal of pharmaceuticals, personal care products, endocrine disruptors and illicit drugs during wastewater treatment and its impact on the quality of receiving waters. Water Research, vol. 43, issue 2, February 2009, pp. 363-380.
 47. Kermanshahi pour A., Cooper D.G., Mamer O.A., Maric M., Nicell J.A.: Mechanisms of biodegradation of dibenzoate plasticizers. Chemosphere, vol. 77, issue 2, September 2009, pp. 258-263.
 48. Kermanshahi pour A., Roy R., Cooper D.G., Maric M., Nicell J.A.: Biodegradation kinetics of dibenzoate plasticizers and their metabolites. Biochemical Engineering Journal, vol. 70, 15 January 2013, pp. 35-45.
 49. Khan M.H., Jung J.Y.: Ozonation catalyzed by homogeneous and heterogeneous catalysts for degradation of DEHP in aqueous phase. Chemosphere, vol. 72, issue 4, June 2008, pp. 690-696.
 50. Klopffer W.: Environmental hazard assessment of chemicals and products. Part V: Anthropogenic chemicals in sewage sludge. Chemosphere, no. 33 (1996), pp. 1067-1081.
 51. Kryłów M.: Mikrozanieczyszczenia środowiska wodnego. Czasopismo Techniczne, z. 4, 2005, s. 17-26.
 52. Kuch H.M., Ballschmiter K.: Determination of endocrine-disrupting phenolic compounds and estrogens in surface and drinking water by HRGC-(NCI)-MS in the pictogram per liter range. Environ. Sci. Technol., no. 35 (2001), pp. 3201-3206.
 53. Lara-Martín P.A., Gómez-Parra A., González-Mazo E.: Development of a method for the simultaneous analysis of anionic and non-ionic surfactants and their carboxylated metabolites in environmental samples by mixed-mode liquid chromatography – mass spectrometry. Journal of Chromatography A, vol. 1137, issue 2, 29 December 2006, pp. 188-197.
 54. Lara-Martín P.A., Gómez-Parra A., González-Mazo E.: Sources, transport and reactivity of anionic and non-ionic surfactants in several aquatic ecosystems in SW Spain: A comparative study. Environmental Pollution, vol. 156, issue 1, November 2008, pp. 36-45.
 55. Lara-Martín P.A., Petrovic M., Gómez-Parra A., Barceló D., González-Mazo E.: Presence of surfactants and their degradation intermediates in sediment cores and grabs from the Cadiz Bay area. Environmental Pollution, vol. 144, issue 2, November 2006, pp. 483-491.
 56. Lattuati-Derieux A., Egasse C., Thao-Heu S., Balcar N., Barabant G., Lavédrine B.: What do plastics emit? HS-SPME-GC/MS analyses of new standard plastics and plastic objects in museum collections. Journal of Cultural Heritage, vol. 14,
 57. issue 3, May 2013, pp. 238-247.
 58. Lepri L., Del Bubba M., Masi F., Udisti R., Cini R.: Particle size distributions of organic compounds in aqueous aerosols collected from above sewage aeration tanks. Aerosol. Sci. Technol., no. 32, 2000, pp. 404-420.
 59. Li D., Kim M., Shim W.J., Yim U.HOh. J.R., Kwon Y.S.: Seasonal flux of nonylphenol in Han River, Korea. Chemosphere, no. 56, 2004, pp. 1-6.
 60. Linares R.V., Yangali-Quintanilla V., Li Z., Amy G.: Rejection of micropollutants by clean and fouled forward osmosis membrane. Water Research, vol. 45, issue 20, 15 December 2011, pp. 6737-6744.
 61. Liwarska-Bizukojc E., Scheumann R., Drews A., Bracklow U., Kraume M.: Effect of anionic and nonionic surfactants on the kinetics of the aerobic heterotrophic biodegradation of organic matter in industrial wastewater. Water Research, vol. 42,
 62. issues 4-5, February 2008, pp. 923-930.
 63. Luks-Betlej K., Popp P., Janoszka B., Paschke H.: Solid-phase microextraction of phthalates from water. Journal of Chromatography A, vol. 938, issues 1-2, 14 December 2001, pp. 93-101.
 64. Luo Y., Guo W., Ngo H.H., Nghiem L.D., Hai F.I., Zhang J., Liang S., Wang X.C.: A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. Science of The Total Environment, vol. 473-474, 1 March 2014, pp. 619-641.
 65. Magdouli S., Daghrir R., Brar S.K., Drogui P., Tyagi R.D.: Di 2-ethyl-hexylphtalate in the aquatic and terrestrial environment: A critical review. Journal of Environmental Management, vol. 127, 30 September 2013, pp. 36-49.
 66. Marcilla A., Garcı́a S., Garcı́a-Quesada J.C.: Migrability of PVC plasticizers. Polymer Testing, vol. 27, issue 2, April 2008, pp. 221-233.
 67. Marcilla A., Garcı́a S., Garcı́a-Quesada J.C.: Study of the migration of PVC plasticizers. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 71, issue 2, June 2004, pp. 457-463.
 68. Martínez C., Ramírez N., Gómez V., Pocurull E., Borrull F.: Simultaneous determination of 76 micropollutants in water samples by headspace solid phase microextraction and gas chromatography – mass spectrometry. Talanta, vol. 116, 15 November 2013, pp. 937-945.
 69. Marttinen S.K., Kettunen R.H., Rintala J.A.: Occurrence and removal of organic pollutants in sewages and landfill leachates. Science of The Total Environment, vol. 301, issues 1-3, 1 January 2003, pp. 1-1.
 70. Marttinen S.K., Kettunen R.H., Sormunen K.M., Rintala J.A.: Removal of bis
 71. (2-ethylhexyl) phthalate at a sewage treatment plant. Water Research, vol. 37, issue 6, March 2003, pp. 1385-1393.
 72. Maycock D., Fawell J., Merrington G., Watts C.: Review of England and Wales monitoring data for which a national or international standard has been set. Guidel. Drinking Water Qual., 2008, pp. 1-14.
 73. Medellin-Castillo N.A., Ocampo-Pérez R., Leyva-Ramos R., Sanchez-Polo M., Rivera-Utrilla J., Méndez-Díaz J.D.: Removal of diethyl phthalate from water solution by adsorption, photo-oxidation, ozonation and advanced oxidation process (UV/H2O2, O3/H2O2 and O3/activated carbon). Science of The Total Environment, vol. 442, 1 January 2013, pp. 26-35.
 74. Nagarnaik P.M., Boulanger B.: Advanced oxidation of alkylphenol ethoxylates
 75. in aqueous systems. Chemosphere, vol. 85, issue 5, October 2011, pp. 854-860.
 76. Nalli S., Cooper D.G., Nicell J.A.: Metabolites from the biodegradation of di-ester plasticizers by Rhodococcus rhodochrous. Science of the Total Environment, vol. 366, issue 1, 31 July 2006, pp. 286-294.
 77. Oehlmann J., Schulte-Oehlmann U., Kloas W., Jagnytsch O., Lutz I., Kusk K.O., Wollenberger L., Santos E.M., Paull G.C., Van Look K.J.W., Tyler C.R.: A critical analysis of the biological impacts of plasticizers on wildlife. Phil. Trans. R. Soc. B., 2009, vol. 364, no. 1526, pp. 2047-2062.
 78. Oliver R., May E., Williams J.: The occurrence and removal of phthalates in
 79. a trickle filter STW. Water Research, vol. 39, issue 18, November 2005, pp. 4436-4444.
 80. Oller I., Malato S., Sánchez-Pérez J.A.: Combination of advanced oxidation processes and biological treatments for wastewater decontamination – A review. Science of The Total Environment, vol. 409, issue 20, 15 September 2011, pp. 4141-4166.
 81. Paria S.: Surfactant-enhanced remediation of organic contaminated soil and water. Advances in Colloid and Interface Science, vol. 138, issue 1, 21 April 2008, pp. 24-58.
 82. Pham T.T.H., Tyagi R.D., Brar S.K., Surampalli R.Y.: Effect of ultrasonication and Fenton oxidation on biodegradation of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in wastewater sludge. Chemosphere, vol. 82, issue 6, February 2011, pp. 923-928.
 83. Priac A., Morin-Crini N., Druart C., Gavoille S., Bradu C., Lagarrigue C., Torri G., Winterton P., Crini G.: Alkylphenol and alkylphenol polyethoxylates in water and wastewater: A review of options for their elimination. Arabian Journal of Chemistry (available online 2 June 2014).
 84. Psillakis E., Kalogerakis N. Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water. Journal of Chromatography A, vol. 999, issues 1-2, 30 May 2003, pp. 145-153.
 85. Rahman M., Brazel C.S.: The plasticizer market: An assessment of traditional plasticizers and research trends to meet new challenges. Progress in Polymer Science, vol. 29, issue 12, December 2004, pp. 1223-1248.
 86. Ratola N., Cincinelli A., Alves A., Katsoyiannis A.: Occurrence of organic microcontaminants in the wastewater treatment process. A mini review. Journal of
 87. Hazardous Materials, vol. 239-240, 15 November 2012, pp. 1-18.
 88. Rivera-Utrilla J., Sánchez-Polo M., Ferro-García M.Á., Prados-Joya G., Ocampo-Pérez R.: Pharmaceuticals as emerging contaminants and their removal from water. A review. Chemosphere, vol. 93, issue 7, October 2013, pp. 1268-1287.
 89. Roslev P., Vorkamp K., Aarup J., Frederiksen K., Nielsen P.H.: Degradation of phthalate esters in an activated sludge wastewater treatment plant. Water Research, vol. 41, issue 5, March 2007, pp. 969-976.
 90. Rudel R.A., Dodson R.E., Perovich L.J., Morello-Frosch R., Camann D.E., Zuniga M.M., Yau A.Y., Just A.C., Green Brody J.: Semivolatile endocrine-disrupting compounds in paired indoor and outdoor air in two northern california communities. environ. Sci. Technol., no. 44, 2010, pp. 6583-6590.
 91. Sanderson H., Dyer S.D., Price B.B., Nielsen A.M., van Compernolle R., Selby M., Stanton K., Evans A., Ciarlo M., Sedlak R.: Occurrence and weight-of-evidence risk assessment of alkyl sulfates, alkyl ethoxysulfates, and linear alkylbenzene sulfonates (LAS) in river water and sediments. Science of The Total Environment, vol. 368, issues 2-3, 15 September 2006, pp. 695-712.
 92. Serodio P., Nogueira J.M.F.: Considerations on ultra-trace analysis of phthalates in drinking water. Water Res., no. 40 (13), 2006, pp. 2572-2582.
 93. Sidhu S., Gullet B., Striebich R., Klosterman J.R., Contreras J., DeVito M.: Endocrine disrupting chemical emissions from combustion sources: Diesel particulate emissions and domestic waste open burn emissions. Atmos Environ, no. 39, 2005, pp. 801-811.
 94. Smol M., Włodarczyk-Makuła M.: Możliwości usuwania WWA ze ścieków w procesach fizyczno-chemicznych. Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 141, 2011.
 95. Solé M., de Alda L.M.J., Castillo M., Porte C., Ladegaard-Pedersen K., Barcelo D.: Estrogenicity determination in sewage treatment plants and surface waters from the Catalonian area (NE Spain). Environ. Sci. Technol., no. 34 (2000), pp. 5076-5083.
 96. Tan B.L.L., Hawker D.W., Müller J.F., Leusch F.D.L., Tremblay L.A., Chapman H.F.: Comprehensive study of endocrine disrupting compounds using grab and passive sampling at selected wastewater treatment plants in South East Queensland, Australia. Environment International, vol. 33, issue 5, July 2007, pp. 654-669.
 97. Tan B.L.L., Hawker D.W., Müller J.F., Leusch F.D.L., Tremblay L.A., Chapman H.F.: Modelling of the fate of selected endocrine disruptors in a municipal wastewater treatment plant in South East Queensland, Australia. Chemosphere, vol. 69, issue 4, September 2007, pp. 644-654.
 98. Teil M.J., Blanchard M., Dargnat C., Larcher-Tiphagne K., Chevreuil M.: Occurrence of phthalate diesters in rivers of the Paris district (France). Hydrol Process, no. 21, 2007, pp. 2515-2525.
 99. Tomaszkiewicz-Potępa A., Odrobina M.: Laboratoryjne określenie wpływu stężenia detergentów na aktywność osadu czynnego z uwzględnieniem parametrów ścieków miejsko-przemysłowych. Ekologia i Technika, vol. XI, nr 2, 2003, s. 3-9.
 100. Ventrice P., Ventrice D., Russo E., De Sarro G.: Phthalates: European regulation, chemistry, pharmacokinetic and related toxicity. Environmental Toxicology and Pharmacology, vol. 36, issue 1, July 2013, pp. 88-96.
 101. Vieira M.G.A., Da Silva M.A., Dos Santos L.O., Beppu M.M.: Natural-based plasticizers and biopolymer films: A review. European Polymer Journal, no. 47 (3) 2011, pp. 254-263.
 102. Vitali M., Guidotti M., Macilenti G., Cremisini C.: Phthalate esters in freshwaters as markers of contamination sources – A site study in Italy. Environment International, vol. 23, issue 3, 1997, pp. 337-347.
 103. Wibbertmann A., Mangelsdorf I., Gamon K., Sedlak R.: Toxicological properties and risk assessment of the anionic surfactants category: Alkyl sulfates, primary alkane sulfonates, and α-olefin sulfonates. Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 74, issue 5, July 2011, pp. 1089-1106.
 104. Writer J.H., Barber L.B., Brown G.K., Taylor H.E., Kiesling R.L., Ferrey M.L., Jahns N.D., Bartell S.E., Schoenfuss H.L.: Anthropogenic tracers, endocrine disrupting chemicals, and endocrine disruption in Minnesota lakes. Sci. Total Environ., no. 409, 2010, pp. 100-111.
 105. Xu et al.: Photochemical degradation of diethyl phthalate with UV/H2O2. J. Hazard. Mater., no. 139 (1), 2007, pp. 132-139.
 106. Ying G.G.: Fate, behavior and effects of surfactants and their degradation products in the environment. Environment International, vol. 32, issue 3, April 2006, pp. 417-431.
 107. Yu C-P., Deeb R.A., Chu K.H.: Microbial degradation of steroidal estrogens Chemosphere, vol. 91, issue 9, May 2013, pp. 1225-1235.
 108. Yuwatini E., Hata N., Taguchi S.: Behavior of di(2-ethylhexyl) phthalate discharged from domestic waste water into aquatic environment. J. Environ. Monitor, no. 8, 2006, pp. 191-196.
 109. Zhang W., Xu Z., Pan B., Lv L., Zhang Q., Zhang Q., Du W., Pan B., Zhang Q.: Assessment on the removal of dimethyl phthalate from aqueous phase using a hydrophilic hyper cross linked polymer resin NDA-702. J. Colloid Interf. Sci., 311, 2007, pp. 382-390.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYSTĘPOWANIE FTALANÓW I SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH W ŚRODOWISKU

AUTORZY:
Małgorzata KIDA (1)
Piotr KOSZELNIK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
19/15

SŁOWA KLUCZOWE:
mikrozanieczyszczenia, ftalany, substancje powierzchniowo czynne, ścieki

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/242

DOI:
10.7862/rb.2015.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.19

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności