Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.83, DOI: 10.7862/rb.2014.83

POPOWODZIOWE WYSYCHANIE PRZEGRÓD WYKONANYCH Z BETONU KOMÓRKOWEGO I ZACHODZĄCE ZMIANY PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Halina GARBALIŃSKA, Magdalena BOCHENEK

DOI: 10.7862/rb.2014.83

Streszczenie

W niniejszym referacie przedstawiono wyniki dwóch kilkuetapowych eksperymentów przeprowadzonych na próbkach z betonu komórkowego o klasie gęstości 400 kg/m3. W obu eksperymentach próbki najpierw poddano intensywnemu działaniu ciekłej wody, następnie w pierwszym pomierzono parametry cieplne, zaś w drugim suszono próbki w warunkach laboratoryjnych, tj. w temperaturze ok. 200C i wilgotności względnej ok. 30%. Głównym celem badań było wyznaczenie współczynnika przewodności cieplnej λ dla próbek będących w różnym stanie zawilgocenia oraz określenie funkcji opisującej zależność λ od stopnia zawilgocenia materiału w. Następnie przy użyciu funkcji λ = f(w) odwzorowano zmiany zachodzące w parametrach cieplnych betonu komórkowego wysychającego z zawilgocenia powodziowego. Zmienne rozkłady wilgotności oraz przewodności cieplnej po grubości przegrody odtworzono w trzech punktach czasowych – po upływie 1, 2, a następnie 3 miesięcy trwania procesu wysychania. Stwierdzono silne zróżnicowanie w rozkładzie badanych wielkości fizycznych (λ oraz w) po miesięcznym, ale także i dwumiesięcznym okresie wysychania oraz powrót do stanu akceptowalnego pod względem wilgotnościowym i cieplnym po 3 miesiącach wysychania. Uzyskane rezultaty świadczą o bezdyskusyjnej konieczności uwzględniania – przy sporządzaniu bilansów energetycznych budynków – sytuacji związanych ze stanem wilgotnościowym przegród, gdyż procesy wilgotnościowe mogą bardzo silnie pogorszyć ich parametry cieplne na długi okres czasu, jako że wysychanie trwa miesiącami nawet przy sprzyjających warunkach zewnętrznych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]     Garbalińska H., Siwińska A.: Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła, Inżynieria i Budownictwo, nr 11/2011, s. 611-614.

[2]     Garbalińska H., Siwińska A.: Warunki pomiaru a wartość współczynnika przewodzenia ciepła, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Kwartalnik – Zeszyt 57, nr 4/2010, Rzeszów 2010, s. 161-166.

[3]     Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2000.

[4]     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2013 poz. 926.

[5]     Siwińska A.: Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła porowatego materiału budowlanego, praca doktorska, Politechnika Szczecińska, Szczecin,  2008.

[6]     Siwińska A., Garbalińska H.: Thermal conductivity coefficient of cement-based mortars as air relative humidity function, Heat and Mass Transfer 47, Springer-Verlag 9/2011, s. 1077-1087.

[7]     Siwińska A.,  Garbalińska H.: Zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego od warunków wilgotnościowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2009, s. 283-285.

[8]     Siwińska A., Garbalińska H.: Wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną materiałów budowlanych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 121-129.

[9]     Suchorab Z., Barnat-Hunek D.: Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności, Budownictwo i Architektura 8 (2011), s. 107-116.

[10] Trochonowicz M., Witek B., Chwiej M.: Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, Budownictwo i Architektura 12(4) (2013), s. 165-176.

[11] Trochonowicz M.: Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych, Budownictwo i Architektura 7 (2010), s. 131-144.

Podsumowanie

TYTUŁ:
POPOWODZIOWE WYSYCHANIE PRZEGRÓD WYKONANYCH Z BETONU KOMÓRKOWEGO I ZACHODZĄCE ZMIANY PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

AUTORZY:
Halina GARBALIŃSKA (1)
Magdalena BOCHENEK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.83

SŁOWA KLUCZOWE:
beton komórkowy, przepływ kapilarny, przewodność cieplna, wilgotność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/184

DOI:
10.7862/rb.2014.83

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.83

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności