Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
7/1/2013, DOI: 10.7862/rb.2013.7

STAN GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE BŁAŻOWA W KONTEKŚCIE WDRA-ŻANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

Izabela PIEGDOŃ, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.7

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano gospodarkę wodno-ściekową jednej z gmin województwa podkarpackiego – gminy Błażowa. Szczególnie uwzględniono jakość wód podziemnych, które stanowią główne źródło zaopatrywania ludności w wodę. Ponadto scharakteryzowano gospodarkę ściekową, a także stopień zwodociągowania i skanalizowania gminy jako główny aspekt przyczyniający się do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Problematykę pracy stanowią również zagadnienia dotyczące poprawy gospodarki wodno-ściekowej, tj. ciągła rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa zbiornika retencyjnego, strefowanie sieci, zmniejszenie liczby nieszczelnych zbiorników bezodpływowych znajdujących się na działkach mieszkańców oraz wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie efektywnego usuwania nieprzewidzianych awarii. W pracy odniesiono się również do uregulowań prawnych wynikających
z procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podano wymagania dotyczące głównych założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, mającej na celu racjonalne zużycie wody na cele bytowe i przemysłowe, zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono wyniki badań próbek mieszaniny wody surowej pobranej ze studni S1 i S2 mieszczących się na terenie gminy Błażowa oraz odniesiono się do uregulowań prawnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie usuwania zanieczyszczeń ulegających biodegradacji zawartych w ściekach komunalnych, przedstawiono wymogi wynikające z opracowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Praca ma na celu ukazanie niekorzystnego wpływu braków w infrastrukturze technicznej na atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną gminy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1.  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej
     z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w zakresie
     polityki wodnej.

2.  Miłaszewski R.: Analizy ekonomiczne w Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Euro-
     pejskiej. Gospodarka Wodna, 4, 2004, 133-137.

3.  Griffiths M.: The European Water Framework Directive: An approach to integrated
     river basic management. Official Publication of the European Water Association,
     EWA 2002.

4.  Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.

5.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Raport o stanie środo-
     wiska w województwie podkarpackim w roku 2009, Rzeszów 2010.

6.  Plan Rozwoju Lokalnego. Dokument Urzędu Gminy Błażowa, czerwiec 2004.

7.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
     klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
     norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545).

8.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów
     i sposobów oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896).

9.  Kojder A. i in.: Operat wodno-prawny. Rzeszów 2009.

10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporzą-
       dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przezna-
       czonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

11. Boryczko K.: Zastosowanie metody ARIMA w prognozowaniu liczby uszkodzeń
       przewodów sieci wodociągowych na terenie Rzeszowa, Zeszyty Naukowe Politech-
       niki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Oficyna Wydawnicza
       Politechniki Rzeszowskiej, 57(3/2010), s. 51-60.

12. Boryczko K., Rak J.: Rozważania na temat podwyższania niezawodności systemu
       o podstawowych strukturach niezawodnościowych, Zeszyty Naukowe Politechniki
       Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 57(1/2010), s. 17-29.

13. Kojder A. i in.: Operat wodno-prawny. Rzeszów 2010.

14. Dolata M., Lira J.: Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich. Wodociągi-Kana-
       lizacja, 5/2009, 62-64.

Podsumowanie

TYTUŁ:
STAN GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE BŁAŻOWA W KONTEKŚCIE WDRA-ŻANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

AUTORZY:
Izabela PIEGDOŃ (1)
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
7/1/2013

SŁOWA KLUCZOWE:
system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, gospodarka ściekowa, Ramowa Dyrektywa Wodna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/18

DOI:
10.7862/rb.2013.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.7

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-01-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności