Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
6/1/13, DOI: 10.7862/rb.2013.6

PLANTACJA WIERZBY ENERGETYCZNEJ NAWOŻONA OSADAMI ŚCIEKOWYMI

Witold NIEMIEC, Monika ZDEB
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.6

Streszczenie

Zwiększające się potrzeby energetyczne przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości zasobów paliw kopalnych wymuszają stosowanie alternatywnych źródeł energii. Najczęstszym jest biomasa. Istotne jest, jak dla każdej uprawy, uzyskanie jak naj-wyższego plonu na jak najmniejszej powierzchni, co można osiągnąć przede wszystkim przez dostarczenie właściwych składników pokarmowych dla roślin w odpowiednich ilościach. Alternatywą dla nawozów mineralnych i organicznych są komunalne osady ściekowe. Problemy z wyczerpywaniem paliw kopalnych oraz systematycznie wzrastającą ilością osadów ściekowych determinują stworzenie wspólnego rozwiązania, jakim może być plantacja wierzby energetycznej, nawo-żona osadami ściekowymi. W opracowaniu dokonano krótkiej charakterystyki wierzby energetycznej i zabiegów agrotechnicznych związanych z jej uprawą. Podano sposoby nawożenia plantacji wierzby energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi. Zaprezentowano schemat postępowania ułatwiający dawkowanie osadów ściekowych do gleby, w zależności od stopnia zapotrzebowania roślin na azot i od jego zawartości w glebie. W związku z koniecznością badania każdej dawki nawozowej osadu ściekowego oraz gleby wskazano konkretną metodykę badań gleby i osadów ście-kowych, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, dostosowanym do prawa Unii Europejskiej. Omówiono procedury związane z analizą ilościową i jakościo-wą dotyczącą zawartości metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych (Salmonella sp., pasożyty jelitowe) osadów ściekowych i gleby. Zaproponowano również stosowanie urządzenia do zbierania i pomiaru wody infiltrującej w warun-kach polowych w celu stałej kontroli składu chemicznego gleby na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

1.  Grecka K.: Wykorzystanie energii zasobów odnawialnych – nowa dyrektywa. Czy-
     sta Energia, 9, 2009, 14-15.

2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

3.  Kaniuczak J., Hajduk E., Puchalski C., Niemiec W., Jasiński T.: Produkcyjność
     biomasy wierzby energetycznej uprawianej na odłogu piaszczystym zrekultywowa-
     nym osadami ściekowymi, [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów orga-
     nicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej, red. J. Kaniuczak, J. Kostec-
     ka, W. Niemiec. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005.

4.  Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma M.: Wpływ nawożenia kompostem z osadów
     komunalnych na wzrost wierzby energetycznej w 3-letnim cyklu uprawy na glebie
     lekkiej na Pomorzu. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 213-217.

5.  Niemiec W., Jasiński T., Kaniuczak J., Zamorska J.: Technologia agromelioracji
     odłogu piaszczystego przy użyciu osadów ściekowych, [w:] Wybrane aspekty zago-
     spodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej,
     red. J. Kaniuczak, J. Kostecka, W. Niemiec. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika
     Rzeszowska, Rzeszów 2005.

6.  Ostrowski J., Gutkowska A.: Model diagnostyczny typowania gruntów przydatnych
     do uprawy roślin energetycznych. Probl. Inż. Rol., 2, 2008, 145-152.

7.  Jackowska I.: Biomasa jako źródło energii. Warszawa 2009.

8.  Kaniuczak J., Błażej J., Jasiński T., Niemiec W., Puchalski C.: Wartość energetycz-
     na jednorocznych pędów wierzby energetycznej uprawianej na agromeliorowanej
     glebie piaszczystej, [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicz-
     nych a produkcja biomasy wierzby energetycznej, red. J. Kaniuczak, J. Kostecka,
     W. Niemiec. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005.

  9. Tworkowski J., Szczukowski S., Stolarski M.: Produktywność i wartość opałowa
       biomasy wierzby. Czysta Energia, 9, 2005, 17.

10. Ulbrich R. (red.): Energetyczne wykorzystanie biomasy. Politechnika Opolska, Opo-
       le 2005.

11. Błażej J., Błażej. J.: Przydatność różnych siedlisk na obszarze województwa podkar-
       packiego pod uprawę szybkorosnącej krzaczastej formy wierzby. Cz. I. W świetle
       literatury, [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a pro-
       dukcja biomasy wierzby energetycznej, red. J. Kaniuczak, J. Kostecka, W. Niemiec.
       Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005, 157-163.

12. Harasimowicz-Herman G.: Uprawa wierzby krzewiastej – nowe wyzwania, cz. I.
       Czysta Energia, 4, 2005, 21.

13. Harasimowicz-Herman G.: Uprawa wierzby krzewiastej – nowe wyzwania, cz. II.
       Czysta Energia, 5, 2005, 16.

14. Faber A., Kuś J., Matyka M.: Uprawa roślin na potrzeby energetyki. PKPP Lewia-
       tan, Vattenfall AB, Warszawa 2008.

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standar-
       dów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

16. Kabała C., Karczewska A., Kozak M.: Przydatność roślin energetycznych do rekul-
       tywacji i zagospodarowania gleb zdegradowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
       Przyrodniczego we Wrocławiu – Rolnictwo, 156, 97-117.

17. Niemiec W., Sobolewska P., Jasiński T.: Wybrane możliwości przyrodniczego
       zagospodarowania osadów ściekowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszow-
       skiej, 240, 2007, 63-72.

18. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.: Wybrane problemy gospodarki osadami ście-
       kowymi na terenach wiejskich. Inżynieria Ochrony Środowiska, 11, 3, 2008,
       343-353.

19. Dmochowska H. (red.): Rocznik statystyczny województw 2012. Zakład Wydaw-
       nictw Statystycznych, Warszawa 2012.

20. Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (tzw. Dy-
       rektywa Ramowa), znowelizowana dyrektywą Rady 91/156/EEC, dyrektywą Rady
       91/692/EEC oraz decyzją Komisji 96/350/EC (tekst pierwotny: OJ L 194 25.07.75,
       p. 39).

21. Dyrektywa Rady 86/278//EEC z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środo-
       wiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie znowe-
       lizowana dyrektywą Rady 91/692/EEC (tekst pierwotny: OJ L 181 04.07.86 p. 6).

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39,
       poz. 251 z późn. zm.) w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

23. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z dnia
       22 lutego 1995 r.).

24. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z dnia 24 październi-
       ka 2000 r.).

25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z dnia 20
       czerwca 2001 r.).

26. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
       odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z dnia 13 lipca 2001 r.).

27. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
       (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r.).

28. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w spra-
       wie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych.

29. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S.: Wpływ nawożenia osa-
       dem ściekowym na wybrane parametry aktywności biologicznej gleby oraz wydaj-
       ności aparatu fotosyntetycznego słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.).
       Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 10, 2 (30), 7-18.

30. Jakość gleby. Oznaczanie pH. PN-ISO 10390:1997.

31. Kaniuczak J., Niemiec W., Właśniewski S., Zamorska J., Jasiński T., Hajduk E.:
       Wybrane właściwości osadów ściekowych zastosowanych do agromelioracji odłogu
       piaszczystego, [w:] Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych
       a produkcja biomasy wierzby energetycznej, red. J. Kaniuczak, J. Kostecka,
       W. Niemiec. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2005.

32. Krzywy E., Krzywy J.: Optymalizacja właściwości nawozowych odpadów pocho-
       dzenia organicznego w wyniku ich kompostowania, [w:] Wybrane aspekty zagospo-
       darowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej, red.
       J. Kaniuczak, J. Kostecka, W. Niemiec. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rze-
       szowska, Rzeszów 2005.

33. PN-R 04031: Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek.

34. Cygański: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa 1997.

35. PN-ISO 6579: Mikrobiologia. Ogólne zasady metod wykrywania pałeczek Salmo-
       nella, 1998.

36. PN-Z-19000-4: 2001: Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego. Wykrywanie jaj paso-
       żytów jelitowych Ascaris, Lumbricoides i Trichuris trichura.

37. Niemiec W.: Prawo ochronne nr 64580 na wzór użytkowy pt. Urządzenie do zbiera-
       nia i pomiaru infiltrującej wody w warunkach polowych. Urząd Patentowy Rzeczy-
       pospolitej Polskiej, Warszawa 2009.

38. PN-EN ISO 5667-13:2011: Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 13: Wytyczne
       dotyczące pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania
       wody.

39. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa
       1999.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PLANTACJA WIERZBY ENERGETYCZNEJ NAWOŻONA OSADAMI ŚCIEKOWYMI

AUTORZY:
Witold NIEMIEC (1)
Monika ZDEB (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
6/1/13

SŁOWA KLUCZOWE:
odnawialne źródła energii, biomasa, wierzba energetyczna, komunalne osady ściekowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/17

DOI:
10.7862/rb.2013.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.6

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-01-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności