Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.134, DOI: 10.7862/rb.2014.134

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Monika BORYŁO

DOI: 10.7862/rb.2014.134

Streszczenie

Gospodarstwa rolne mają ogromne możliwości zastąpienia paliw konwencjonalnych poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii bądź energii odpadowej.
O ile biomasa jest już często stosowana, warto zapoznać się z innymi technologiami dostępnymi na polskim rynku. W pracy zaproponowano dwa rozwiązania zmniejszające zużycie paliw tradycyjnych do podgrzewu wody w gospodarstwach rolnych, tj. poprzez wykorzystanie energii słonecznej oraz słomy będącej odpadem rolnym. Zastosowanie trzech kolektorów słonecznych zmniejsza zużycie energii elektrycznej do podgrzewu wody, co daje oszczędność ponad 2500 zł rocznie,
a przewidywany czas zwrotu inwestycji wynosi 2 lata. Zaproponowano również modernizację instalacji ciepłej wody, zastępując kocioł węglowy kotłem opalanym słomą. Przyjmuje się, że w każdym regionie z corocznej nadwyżki słomy można wykorzystać ok. 3-5 mln ton słomy. Wymiana kotła wiąże się ze zmniejszeniem zużycia węgla, które nie należy do paliw ekologicznych. Podczas jego spalania do atmosfery jest wydzielana bardzo duża ilość szkodliwych substancji, takich jak ditlenek węgla, ditlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, sadza, węglowodory aromatyczne, pary metali ciężkich, pyły. Zaletą słomy jako surowca energetycznego w porównaniu z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przy czym wydzielanie CO2 podczas prawidłowego spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu. Spalaniu słomy towarzyszy znaczne ograniczenie emisji związków siarki, a wykorzystanie jej na cele energetyczne przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska w trakcie wypalania słomy na polach.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Frąckowiak E.: Odnawialne źródła energii w gospodarstwie wiejskim i agrotu-
       rystycznym. Czysta Energia, nr 4, 2012, s. 22-23.

[2] Głaszczka A.: Biogazownie rolnicze. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa
       2009.

[3] Kalda G.: Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku.
       JCEEA, z. 60 (nr 4/2013).

[4] O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce
       i patologii w systemie wsparcia OZE. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa
       2012, http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/525-wspospalanie-patologiarozpoznana-ale-
       -w-polsce-bagatelizowana-i-nie-leczona-raport-ieo.html (15 czerwca 2014 r.).

[5] Sękowski K.: Wykorzystanie słomy w ciepłownictwie, http://www.cire.pl/pliki/
       /2/studiumprzypadku.pdf (29 stycznia 2014 r.).

[6] Tytko R.: Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa 2009.

[7] Więcka A. (red.): Rynek kolektorów słonecznych w Polsce wraz z bazą dostępnych
       kolektorów słonecznych. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2012,
       http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/624-rynek-kolektorowsonecznych-w-
       -polsce-wraz-z-baz-dostpnych-kolektorow-sonecznych.html (29 czerwca 2014 r.).

[8] Wpływ energetyki odnawialnej na europejskich rolników. Raport dla Komisji Euro-
       pejskiej, Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytut
       Energetyki Odnawialnej, Bruksela 2011, http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/585-
       -komisja-europejska-dyrekcja-generalna-ds-rolnictwa-dg-agri-opublikowaa-raport-
       wspoautorstwa-instytutu-energetyki-odnawialnej nt-korzyci-jakie-mog-odnie-rolni-
       cy-w-efekcie-rozwoju-odnawialnych-rodeenergii-wue-w-tym-w-polsce.html  (15
       czerwca 2014 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

AUTORZY:
Danuta PROSZAK-MIĄSIK (1)
Monika BORYŁO (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.134

SŁOWA KLUCZOWE:
odnawialne źródła energii, rolnictwo, bioenergia, energia słoneczna, energia wiatru

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/160

DOI:
10.7862/rb.2014.134

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.134

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-10-04

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności