Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.123, DOI: 10.7862/rb.2014.123

UZDATNIANIE WÓD KOPALNIANYCH ZAWIERAJĄCYCH METALE CIĘŻKIE

Wojciech BALCERZAK

DOI: 10.7862/rb.2014.123

Streszczenie

W pracy omówiono zagadnienie usuwania metali ciężkich z wód kopalnianych stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę miasta Olkusz. Układ technologiczny uzdatniania obejmuje następujące procesy: koagulację przy użyciu siarczanu żelazawego i wapna hydratyzowanego w akcelatorach, filtrację na filtrach pośpiesznych oraz dezynfekcję za pomocą promieniowania UV-C. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia wtórnego w sieci awaryjnie stosuje się metodę dezynfekcji wody z zastosowaniem chloru gazowego. Dokonano oceny kategorii jakości
ujmowanej wody, uwzględniając wartości odczynu wody oraz stężenia żelaza, manganu, ołowiu, cynku i kadmu. Wykazano, że ujmowana woda jest zaliczana do
kategorii trzeciej (A3) wymagającej wysoko sprawnego uzdatniania fizycznego
i chemicznego. Istniejący układ technologiczny nie jest przystosowany do uzdatniania tego typu wody. Przeprowadzona ocena efektywności działania stacji uzdatniania w zakresie analizowanych wskaźników (pozostałe spełniały wymagane wartości) wykazała, że w analizowanym okresie (2010 r.) uzyskano zróżnicowaną efektywność usuwania metali ciężkich: dla cynku 92%, dla ołowiu 76%, dla kadmu 51%, dla żelaza 59%, dla manganu 26%. Można stwierdzić, że dla omawianego okresu stosowana technologia uzdatniania była wystarczająca. Rok 2010 charakteryzował się stosunkowo dobrą jakością ujmowanej wody. W przypadku pogorszenia jakości ujmowanej wody (co jest prognozowane w związku z likwidacją pobliskich kopalni) stacja uzdatniania nie będzie efektywnie usuwać metali ciężkich i spełniać wymagań stawianym wodzie do picia. W związku z tym należy rozważyć rozbudowę stacji uzdatniania o procesy technologiczne zapewniające możliwość uzdatniania wody należącej do kategorii trzeciej (A3).

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa 2007.

[2] Laboratorium zakładowe przy SUW w Olkuszu – wyniki analiz fizykochemicznych
       wody surowej i uzdatnionej z lat 2002-2010.

[3] Materiały udostępnione przez MPWiK oraz SUW w Olkuszu, Olkusz 2012.

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 w sprawie wymagań,
       jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
       ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728).

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie spo-
       sobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środo-
       wiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545).

[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody
       przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporzą-
       dzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72,
       poz. 466).

[8] www.gig.eu.pl

Podsumowanie

TYTUŁ:
UZDATNIANIE WÓD KOPALNIANYCH ZAWIERAJĄCYCH METALE CIĘŻKIE

AUTORZY:
Wojciech BALCERZAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.123

SŁOWA KLUCZOWE:
wody kopalniane, kategorie jakości ujmowanej wody, usuwanie metali ciężkich

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/149

DOI:
10.7862/rb.2014.123

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.123

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-06-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności