Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.52, DOI: 10.7862/rb.2014.52

OCENA WPŁYWU SUBSTANCJI WĘGLOWODOROWYCH NA WODY POWIERZCHNIOWE GMIN UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Ewa J. LIPIŃSKA

DOI: 10.7862/rb.2014.52

Streszczenie

Karpaty polskie obfitują w złoża wód mineralnych i substancji węglowodorowych. Na obszarze tym zlokalizowane są więc gminy, które posiadają status uzdrowiska i gdzie eksploatuje się ropę naftową i gaz ziemny. 

W dostępnej literaturze przedmiotu nie odnaleziono informacji o wykonaniu oceny wpływu na wody powierzchniowe gmin o statusie uzdrowiska współwystępowania wód mineralnych ze złożami substancji węglowodorowych. Pierwszą informacją na ten temat jest książka pt. Rozmieszczenie i wpływ na środowisko emisji ze złóż substancji węglowodorowych współwystępujących ze złożami wód mineralnych w gminie Iwonicz-Zdrój (E. J. Lipińska 2013). 

Artykuł jest próbą analizy i oceny presji  na wody powierzchniowe zlewni, na których obszarach znajdują się gminy i ich części o statusie uzdrowiska, w województwie podkarpackim, ze strony naturalnej emisji i migracji substancji węglowodorowych; są to gmina Horyniec-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój, m. Rymanów-Zdrój i m. Polańczyk.

Przeprowadzone badanie jest częściowe. Sprowadzone zostało do obserwacji tylko pewnej części badanej zbiorowości statystycznej i wybranych substancji – zanieczyszczeń – w wodach powierzchniowych

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006 r. w spra-               wie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego               oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE

[2]    Dyrektywa 2007/2/WE PEiR z 14.03.2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informa-             cji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

[3]    Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom              i ich kontroli.

[4]    E. J. Lipińska, Rozmieszczenie i wpływ na środowisko emisji ze złóż substancji      węglowodorowych współwystępujących ze złożami wód mineralnych w gminie              Iwonicz-Zdrój, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rze-         szów 2013.

[5]    E. J. Lipińska, Projekt badawczy własny pt. Ocena wpływu naturalnej migracji      przypowierzchniowej substancji węglowodorowych na warunki eksploatacji wód           mineralnych w uzdrowiskach na przykładzie Iwonicza–Zdroju. Umowa            Nr 2528/B/T02/2011/40 do wniosku nr N N525 252840 pomiędzy NCN          w Krakowie a PWSZ w Krośnie, 26.05.2011-25.05.2013 r.

[6]    E. J. Lipińska, Projekt badawczy własny o nr rejestracyjnym N N 524 3372 33,     pt. Ocena wpływu wyrobisk górniczych początków górnictwa naftowego (kopanek)     na środowisko. Data realizacji zgodnie z decyzją Nr 3372/B/T02/2007/33 i umową       pomiędzy MNiSW w Warszawie a PWSZ w Krośnie, 25-07.2007-17.04.2010 r.

[7]    R. Olaczek, Skarby przyrody i krajobrazu Polski, MULTICO Oficyna Wydawni-   cza, Warszawa 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA WPŁYWU SUBSTANCJI WĘGLOWODOROWYCH NA WODY POWIERZCHNIOWE GMIN UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

AUTORZY:
Ewa J. LIPIŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Langiewicza 26A, 35-101 Rzeszów, tel. 500668606

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.52

SŁOWA KLUCZOWE:
Karpaty, wody mineralne, substancje węglowodorowe, uzdrowiska, wody powierzchniowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/131

DOI:
10.7862/rb.2014.52

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.52

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności