Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.261, DOI: 10.7862/rb.2017.261

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ AKUSTYCZNYCH Z ETAPU BUDOWY I EKSPLOATACJI PROJEKTOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W SANOKU

Rafał ŻUCHOWSKI, Leszek DULAK
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.261

Streszczenie

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nowe inwestycje budowlane w zależności od ich skali, zastosowanych rozwiązań projektowych oraz przyjętych technologii realizacji obiektów mogą podlegać ocenie środowiskowej. W niniejszym artykule przedstawiono odniesienie się do obecnych wymagań akustycznych dotyczących środowiska, tj. standardów akustycznych na terenach podlegających ochronie przed hałasem. Wymagania rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu odnoszą się nie tylko do inwestycji na etapie jej eksploatacji ale również na poszczególnych etapach jej realizacji. Standardy akustyczne środowiska odnoszą się do warunków odpowiedniego klimatu akustycznego na każdym etapie inwestycji tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Artykuł przedstawia analizę akustyczną prognozowanego oddziaływania jakie może się pojawić w trakcie wykonywania poszczególnych etapów budowy oraz po jej zakończeniu kiedy nastąpi codzienna eksploatacja budynków mieszkalnych na obszarze całego osiedla. Część badawcza pracy obejmuje analizę wpływu hałasu na sąsiadujące z inwestycją tereny chronione w odniesieniu do zakresu i sposobu prowadzenia prac budowlanych wynikających z harmonogramu robót. W tym celu w programie Soundplan opracowano modelowe warianty realizacji prac budowlanych oraz odzwierciedlono sytuację docelową a następnie wykonywano symulacje rozkładu pola akustycznego w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2008 r nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami.
 2. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, Dz. U. L. nr 189 z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
  z późniejszymi zmianami.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. nr 120, poz. 826.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 w sprawie wymagań
  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Dz. U. nr 206, poz. 1291.
 6. ISO 9613-2: „Akustyka – zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni: Część 2: Ogólne metody obliczeń”.
 7. Francuska krajowa metoda obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określona w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202.
 9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717
  z późniejszymi zmianami.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ AKUSTYCZNYCH Z ETAPU BUDOWY I EKSPLOATACJI PROJEKTOWANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W SANOKU

AUTORZY:
Rafał ŻUCHOWSKI (1)
Leszek DULAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.261

SŁOWA KLUCZOWE:
akustyka środowiska, poziom dźwięku, dopuszczalne poziomy hałasu, mapa akustyczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1009

DOI:
10.7862/rb.2017.261

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.261

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności